הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "booklet" לעברית

חפש את booklet ב: הגדרה מילים נרדפות
חוברת
ספרון
חוברות
החוברת
החוברות
לחוברת
Spacing, bleed, and margin options for booklet printing
אפשרויות ריווח, בליד ושוליים להדפסת חוברת
Preview or view a summary of booklet printing
תצוגה מקדימה או תצוגה של סיכום להדפסת חוברת
Yes! But it's more like a recipe booklet.
כן אבל זה יותר כמו ספרון מתכונים?.
We have a booklet with the names and addresses of all the people who weren't able to make it tonight.
יש לנו ספרון עם השמות, והכתובות של כל האנשים שלא יכלו להגיע הלילה.
automatically enables duplex printing, if available, for booklet printing.
מאפשרת הדפסת דופלקס אוטומטית, אם היא זמינה, לצורך הדפסת חוברות.
Some settings, such as printing to a file, booklet printing, and Avery paper types, are not available when printing custom forms. These settings will be ignored. Do you want to continue?
הגדרות אחדות, כגון הדפסה לקובץ, הדפסת חוברות וסוגי נייר של Avery, אינן זמינות בעת הדפסת טפסים מותאמים אישית. הגדרות אלה לא ייכללו. האם ברצונך להמשיך?
For example, if you're editing an 8-page booklet, the pages appear in sequential order in the layout window.
לדוגמה, אם עורכים חוברת בת 8 עמודים, העמודים יופיעו בסדר רציף בחלון הפריסה.
In that booklet, Pinsker diagnosed - and he was a doctor, remember - Judeophobia as a kind of fear of ghosts.
באותה חוברת פינסקר מאבחן, וזכרו, הוא היה רופא, את היודופוביה כסוג של פחד מרוחות.
To divide a large booklet into smaller groupings, select Pages and specify a page range for the first grouping.
כדי לחלק חוברת גדולה לקבוצות עמודים קטנות יותר, בחרו 'עמודים' וקבעו טווח עמודים לקבוצה הראשונה.
Description text pending. Create a publication from can select from standard full-page sizes, specific page sizes such as booklet and greeting card, or pre-configured manufacturer page sizes that match paper product you've purchased. @UA
טקסט תיאור ממתין. צור פרסום מההתחלה. באפשרותך לבחור מבין גדלי עמוד מלא רגילים, גדלי עמוד ספציפיים, כגון חוברת וכרטיס ברכה, או גדלי עמוד המוגדרים מראש על-ידי היצרן התואמים למוצרי נייר שרכשת. @UA
The Print Booklet feature lets you create printer spreads for professional printing.
התכונה 'הדפס חוברת' מאפשרת ליצור כפולות מדפסת להדפסה מקצועית.
You can change the following options in the Setup area of the Print Booklet dialog box.
ניתן לשנות את האפשרויות הבאות באזור 'הגדרות' בתיבת הדו-שיח 'הדפסת חוברת'.
Under Page Handling, choose Booklet Printing from the Page Scaling menu.
בחרו באפשרות 'הדפסת חוברת' בתפריט 'שינוי גודל עמוד' באזור 'טיפול בעמוד'.
28-page booklet with a color cover
חוברת בת 28 עמודים עם כריכה בצבע
You know, there's a booklet.
אתה יודע, יש ספרון.
Well, we have a booklet.
ובכן, יש לנו חוברת.
If you are using Print Booklet for composite printing, use the Print Blank Printer Spreads option to print blank spreads added to fill out composite signatures.
אם אתה מדפיס חוברת ללא הפרדות צבע, השתמש באפשרות 'הדפס כפולות מדפסת ריקות' כדי להדפיס כפולות ריקות שנוספו לצורך מילוי גיליונות דפוס ללא הפרדות צבע.
The Preview area of the Print Booklet dialog box lets you review color thumbnails of the printer spreads created by your selected imposition style.
האזור 'תצוגה מקדימה' בתיבת הדו-שיח 'הדפסת חוברת' מאפשר להציג תצוגה מקדימה של תמונות ממוזערות בצבע של כפולות מדפסת שנוצרו בסגנון סדר-הדפוס שנבחר.
Choose File > Print Booklet.
בחר 'קובץ' > 'הדפס חוברת'.
Tomorrow, there will be a 300-page orientation booklet as well as a dozen homemade cookies in the shape of your face.
מחר תהיה לנו חוברת הסברה בת 300 עמודים וגם תריסר עוגיות ביתיות בצורות הפרצופים שלכם.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 76. מדויק: 76. זמן שחלף: 121 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo