הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "by running" לעברית

חפש את by running ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
על-ידי הפעלת
על ידי הפעלה
על ידי הפעלת
בריצה
על ידי בורח
בבריחה
בכך שהתמודדתי
בכך שברחתי
כשברחתי
על ידי בריחה
על ידי ההפעלה
על-ידי הרצת
מהפרסומות
בעזרת ריצה
בכך שהוא הפעיל
The Online Meeting feature requires Microsoft NetMeeting 2.11 or can either install it by running IE5Setup.exe from the IE5 folder located on your CD, or download it from.
תכונת הפגישות המקוונות מחייבת שימוש ב - Microsoft NetMeeting 2.11 או גירסה מתקדמת יותר. באפשרותך להתקין את המוצר על-ידי הפעלת הקובץ IE5Setup.exe מהתיקיה IE5 שנמצאת בתקליטור שלך, או להוריד אותו מ - .
Before you run these scripts, validate the completeness and consistency of your data by running the Multisite activation readiness report.
לפני הפעלת קבצי Script אלה, אמת את השלמות והעקביות של הנתונים שלך על-ידי הפעלת דוח המוכנות של הפעלת ריבוי אתרים.
So the shadows not by running.
אז הצללים לא על ידי הפעלה.
If you ever jeopardize yourself or your teammates again by running off half-cocked without a battle plan,
אם אי פעם לסכן את עצמך או חברי צוות שלך שוב על ידי הפעלה אותה ללא גיבוי ללא תכנית קרב,
Now, instead of paying a guard to sit there 24/7, the computer watches footage by running an image analysis.
במקום לשלם לשומר לשבת, שם 24 שעות סביב השעון המחשב צופה בתמונות על ידי הפעלת תוכנה לניתוח תמונות.
by running the code word 'Notice'
"על ידי הפעלת מילת הקוד"הודעה '
Select the project that you want to update by running message rules.
בחר את הפרוייקט שברצונך לעדכן על-ידי הפעלת כללי הודעות.
{There is a problem with the installation of the spelling checker.}Reinstall the spelling checker by running Microsoft Project Setup.
{קיימת בעיה בהתקנת בודק האיות.}התקן מחדש את בודק האיות על-ידי הפעלת תוכנית ההתקנה של Microsoft Project.
Your users can install the form template by running the script file when both the script file and the form template are copied together into one folder on their computer.
המשתמשים יכולים להתקין את תבנית הטופס על-ידי הפעלת קובץ ה - Script כשקובץ ה - Script ותבנית הטופס מועתקים יחד לאותה תיקיה במחשב שלהם.
This boosts performance by running multiple threads simultaneously, literally letting you do more with your PC.
תכונה זו מאיצה את הביצועים על-ידי הפעלת הליכי משנה מרובים בו-זמנית. בפועל מאפשרת לך התכונה הזו לבצע יותר עם המחשב שלך.
To import a form, Microsoft Office Word 2007 must be installed on your computer. If multiple versions of Word are installed, you may need to repair Word by running the Word 2007 Setup program again.
כדי לייבא טופס, Microsoft Office Word 2007 חייב להיות מותקן במחשב שלך. אם מותקנות גירסאות מרובות של Word, ייתכן שתצטרך לתקן את Word על-ידי הפעלת תוכנית ההתקנה של Word 2007 שוב.
The money you'll save just by running your busses on my methane will pay for converting your entire city fleet.
הכסף שתחסכי רק על-ידי הפעלת האוטובוסים שלך עם המתאן שלי יעזרו לך לממן את המרת כל הצי העירוני.
Error deploying farm encryption key. Another deployment may be active. If a previous update to the farm encryption key did not complete, you can resume it by running: Update-SPFarmEncryptionKey -Resume
שגיאה בפריסת מפתח הצפנה של חווה. ייתכן שפריסה אחרת פעילה. אם עדכון קודם של מפתח ההצפנה של החווה לא הושלם, באפשרותך לחדש את פעולתו על-ידי הפעלת: Update-SPFarmEncryptionKey - Resume
You cannot compact the open database by running a macro or Visual Basic code.@Instead of using a macro or code, click the File tab and then click Compact and Repair Database.@1@0
אין באפשרותך לדחוס את מסד הנתונים הפתוח על-ידי הפעלת מאקרו או קוד של Visual Basic. במקום להשתמש במאקרו או בקוד, לחץ על הכרטיסיה 'קובץ' ולאחר מכן לחץ על 'דחיסה ותיקון של מסד נתונים'.@1@0
The server encryption keys do not match the database instance or keyset id.\r The encryption keys should be restored from a backup copy by running setup.\r
מפתחות ההצפנה של השרת אינם תואמים למופע מסד הנתונים או למזהה של ערכת המפתחות.\r יש לשחזר את מפתחות ההצפנה מעותק הגיבוי על-ידי הפעלת ההתקנה.\r
The ScreenTip language has recently been changed by another Microsoft Office application or by running a ScreenTip Language Setup. Are you sure you want to set the new ScreenTip language?
שפת תיאורי המסך שונתה לאחרונה על-ידי יישום אחר של Microsoft Office או על-ידי הפעלת התקנה של שפת תיאורי מסך האם אתה בטוח שברצונך להגדיר את השפה החדשה של תיאורי המסך?
All this talk of pipes made us realize that by running chilled calcium chloride through copper tubing underneath a small pool of water, we could create a curling pond.
כל הדיבורים האלה של צינורות גרמו לנו להבין כי על ידי הפעלה סידן כלורי מקורר באמצעות צינורות נחושת מתחת בריכה קטנה של מים, נוכל ליצור בריכה מסתלסל.
The search encountered some errors. You can retry the search, and we will save you time by running the search on the sources that have previously failed.
החיפוש נתקל בשגיאות מסוימות. באפשרותך לנסות שנית את החיפוש, ואנו נחסוך לך זמן על-ידי הפעלת החיפוש במקורות שנכשלו קודם לכן.
Help increase database performance by running more tasks simultaneously
לסייע בהגברת ביצועי מסד הנתונים על ידי הפעלת יותר משימות בו זמנית
But not by running and hiding.
אבל לא על ידי כך שנברח ונתחבא.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 124. מדויק: 124. זמן שחלף: 109 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo