הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "compatible with" לעברית

חפש את compatible with ב: מילים נרדפות
תואם
תואמת
תואמי
התואם ל
מתאים עם
The specified DbGeometry value is not compatible with this spatial services implementation.
הערך DbGeometry שצוין אינו תואם ליישום זה של שירותים מרחביים.
The CREATEREF key expression is not compatible with the EntityKey structure.
ביטוי המפתח של CREATEREF אינו תואם למבנה של EntityKey.
A Table should have a Primary Key and it should be a number with field size 'long' to be compatible with the Web.
על טבלה לכלול מפתח ראשי ועל הערך להיות מספר עם גודל שדה מסוג 'long' כדי שתהיה תואמת לאינטרנט.
The current selection is not compatible with the specified coercion type.
הבחירה הנוכחית אינה תואמת לסוג הכפייה שצוין.
The Type of the result item object is not compatible with the SPDataSourceViewResultItem class.
סוג האובייקט של פריט התוצאות אינו תואם את המחלקה SPDataSourceViewResultItem.
The currently selected Visio driver is not compatible with the data source.
מנהל ההתקן של Visio הנבחר כעת אינו תואם למקור הנתונים.
This archived tool is not compatible with a SharePoint Workspace 2010 workspace.
כלי זה המאוחסן בארכיון אינו תואם לסביבת עבודה של SharePoint Workspace 2010.
The type of the TypeUsage object specified for the metadata parameter is not compatible with the type to which an EdmMember belongs.
סוג אובייקט ה-TypeUsage שצוין עבור פרמטר המטה-נתונים אינו תואם לסוג שאליו שייך EdmMember.
The line style is not compatible with the InsetPen property. You must either set InsetPen to msoFalse or change Style to msoLineSingle before proceeding.
סגנון הקו אינו תואם למאפיין InsetPen. עליך לקבוע את המאפיין InsetPen כ - msoFalse או לשנות את הסגנון ל - msoLineSingle לפני שתמשיך.
An offset account is not compatible with this payment method
חשבון נגדי אינו תואם לשיטת תשלום זו
Workflow load failed. The given activity tree is not compatible with this instance.
טעינת זרימת עבודה נכשלה. עץ הפעילות הנתון אינו תואם למופע זה.
Only one of the Allow Zero Length property and Required property should be set to 'true' to be compatible with the Web.
רק אחד מבין המאפיינים 'אפשר אורך אפס' ו'נדרש' צריך להיות מוגדר כ - 'true' כדי שיהיה תואם לאינטרנט.
The specified coercion type is not compatible with this binding type.
סוג הכפייה שצוין לא תואם לסוג איגוד זה.
This personal address book was created using a version of MSPST.DLL that is not compatible with the version of Microsoft Outlook you are running. Contact your administrator.
פנקס כתובות אישי זה נוצר באמצעות גירסת MSPST.DLL שאינה תואמת לגירסת Microsoft Outlook שבה אתה משתמש. פנה אל מנהל המערכת.
Error: You cannot paste this record because it is not compatible with this tool. For more information, see 'Copying records' in SharePoint Workspace Help.
שגיאה: אין באפשרותך להדביק רשומה זו מאחר שהיא אינה תואמת לכלי זה. לקבלת מידע נוסף, ראה 'העתקת רשומות' בעזרה של SharePoint Workspace.
The delete action is not compatible with your other selected actions.
פעולת המחיקה אינה תואמת לפעולות האחרות שבחרת.
Invalid SPListItem. The SPListItem provided is not compatible with a Publishing Page.
SPListItem לא חוקי. ערך ה - SPListItem שצוין אינו תואם לדף פרסום.
May not be compatible with all cable systems and local broadcast signals.
עלול שלא להיות תואם לכל מערכות הכבלים ולאותות שידור מקומיים.
I could not tell which product was compatible with my system
לא הצלחתי לקבוע איזה מוצר תואם למערכת שלי
Remote KVM is not compatible with discrete graphics options.
KVM מרוחק אינו תואם אפשרויות של כרטיסים גרפיים נפרדים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 255. מדויק: 255. זמן שחלף: 150 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo