הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "complex number" לעברית

חפש את complex number ב: מילים נרדפות
מספר מרוכב
מספר מרכב
! inumber!! Returns the base-2 logarithm of a complex number! is a complex number for which you want the base-2 logarithm!
inumber!! החזרת הלוגריתם לפי בסיס 2 של מספר מרוכב! מספר מרוכב שעבורו ברצונך לחשב את הלוגריתם לפי בסיס 2!!
This is a complex number, full of mythic themes.
זה קטע מורכב מלא בנושאים מיתולוגיים.
How can it be a complex number, if it is on the plane, not on the axis?
איך אתה חושב בטוח שזה דמיוני, כי זה בתכנית ולא פיר.?
! inumber, number!! Returns a complex number raised to an integer power! is a complex number you want to raise to a power! is the power to which you want to raise the complex number!
inumber, number!! החזרת מספר מרוכב המועלה בחזקה של מספר שלם! מספר מרוכב שברצונך להעלות בחזקה! החזקה בה ברצונך להעלות את המספר המרוכב!!

תוצאות נוספות

The Mandelbrot set of complex numbers is a little messy.
חבורת מנדלברוט למספרים מרוכבים היא קצת לא מסודרת.
The Mandelbrot set of complex numbers is a little messy.
מערכת המספרים המורכבים של מנדלברוט היא קצת מבולגנת.
! inumber1,inumber2,...!! Returns the sum of complex numbers! are from 1 to 255 complex numbers to add!
inumber1,inumber2,...!! החזרת הסכום של מספרים מרוכבים! 1 עד 255 מספרים מרוכבים שיש לסכם!!
I explain complex numbers for the hundredth time, give Rafa a problem and meanwhile, using the absence of his parents, carefully inspect the house.
לאחר תחשיב מחדש להסביר ל - פעם המי יודע כמה נתן ארבעה תרגילים לרפא ו לקח יתרון של העדר הוריו להמשיך ולחקור.
The Advanced calculator supports many operations, including: logarithms, factorials, trigonometric and hyperbolic functions, modulus division, complex numbers, random number generation, prime factorization and unit conversions.
מצב מתקדם תומך בפעולות רבות, כולל: לוגריתם, עצרת, טריגונומטריה, פונקציות היפרבוליות, חלוקת שארית, מספרים מרוכבים, מחולל מספר אקראי, פירוק לגורמים והמרת יחידות.
! inumber1,inumber2!! Returns the quotient of two complex numbers! is the complex numerator or dividend! is the complex denominator or divisor!
inumber1,inumber2!! החזרת המנה של שני מספרים מרוכבים! המונה או המחולק המרוכב! המכנה או המחלק המרוכב!!
Search XML is too complex. Number of unrecognized nodes exceed the maximum.
ה - XML של החיפוש מורכב מדי. מספר הצמתים הלא מזוהים חורג מהמספר המרבי.
And I went from what's called real numbers, which are points on a line, to imaginary, complex numbers, which are points on a plane, which is what one should do there,
ועברתי ממה שנקרא מספרים ממשיים, שהם נקודה על קו, למספרים מדומים, מרוכבים, שהם נקודות על מישור, שזה מה שצריך לעשות שם.
We work with esoteric data that have a life on their own and are substantially more complex than numbers.
אנחנו עובדים עם נתונים לא מובנים, שחיים בכוחות עצמם, והם באופן משמעותי יותר מורכבים ממספרים.
This query is too complex. Reduce the number of filters in the query and try again.
שאילתה זו מורכבת מדי. צמצם את מספר המסננים בשאילתה ונסה שוב.
In fact, he made a number of dangerous and complex choices.
למעשה, הוא עשה מספר המסוכן ובחירות מורכבות.
It's a narrative spread across a number of different disciplines, in which cooperation, collective action and complex interdependencies play a more important role.
זהו סיפור שמתפרס לאורכם של מספר תחומים שונים, ובו שיתוף פעולה, עשייה משותפת ותלות הדדית מורכבת מהווים תפקיד חשוב יותר.
The more complex the key (mixed letters and numbers), the more secure the key.
ככל שהמפתח מורכב יתר (אותיות ומספרים מעורבבים), כך המפתח מאובטח יותר.
As virtualization expands in the number of deployments and the type of use cases, many organizations are dealing with a much broader and more complex set of challenges.
עם התרחבות הווירטואליזציה מבחינת מספר הפריסות וסוג מקרי השימוש, ארגונים רבים מתמודדים עם סדרה רחבה ומורכבת יותר של אתגרים.
And there is an extraordinary large number of them throughout the islands with what seem to be very complex interrelationships.
וקיים מספר גדול ויוצא, דופן שלהם על פני האיים המצטייר כיחסי גומלין מורכבים ביותר.
Service level agreements like that are enormously complex, They take a huge number of man hours.
אמנות שירות כאלו, הן מאוד מורכבות הן דורשות מספר גדול של שעות אדם.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 27. מדויק: 4. זמן שחלף: 72 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo