הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "designate" לעברית

חפש את designate ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
לייעד
להגדיר
למנות
להקצות
מציין
לציין
הקצאת
ייעד
Secret Service will designate this "the Castle."
שירות חשאי יהיה לייעד זה "הטירה".
It is possible for you to designate where you want your son's liver to go.
זה אפשרי עבורך לייעד שבו אתה רוצה הכבד של הבן שלך ללכת.
Cannot designate a partial replica as the Design Master for the replica set.
אין אפשרות להגדיר עותק משוכפל חלקי כתבנית הבסיס לעיצוב עבור קבוצת העותקים המשוכפלים.
Severity Levels and Dell Response for Products without Mission Critical: Customers calling in may designate the severity level of the incident and associated condition using the below chart.
רמות החומרה והתגובה של Dell עבור מוצרים ללא מערכות חיוניות למשימה: הלקוחות המתקשרים רשאים להגדיר את רמת החומרה של התקלה והמצב הקשור אליה באמצעות התרשים שלהלן.
Guys, listen up... I just got a memo, saying that every floor in the building has to designate a floor emergency marshal for fires,
חבר"ה, תקשיבו, הרגע קיבלתי מזכר שאומר שכל קומה חייבת למנות, אחראי מצבי חירום, לשריפות
You are automatically a site collection must designate at least one additional site collection administrator.
תפקיד מנהל אוסף האתרים מוקצה לך באופן אוטומטי. עליך למנות לפחות עוד מנהל אחד של אוסף אתרים.
They applied the texture to wire-framed models designate the area to be scanned.
הם יישמו את המרקם לדגמים במסגרת מתכת לייעד את השטח לסריקה.
We can designate one for men, one for women, what do you think?
אנחנו יכולים לייעד אחד לגברים, אחת לנשים, מה אתה חושב?
If you want an appointment to repeat, you can designate it as recurring. In the appointment, on the Actions menu, click Recurrence.
אם ברצונך כי פעילות תתרחש שוב, באפשרותך להגדיר אותה כפעילות חוזרת. בפעילות, בתפריט פעולות, לחץ על 'מופע חוזר'.
You can designate colors as either spot or process color types, which correspond to the two main ink types used in commercial printing.
ניתן להגדיר צבעים כצבעי ספוט או כצבעי פרוצס, המקבילים לשני סוגי צבעי הדפוס הנפוצים בהדפסה מסחרית.
"To designate a Contacts folder as an Outlook Address Book, go to the Properties dialog box for the Contacts folder. On the Outlook Address Book tab, select the""Show this folder as an e-mail Address Book"" check box."
"כדי להגדיר תיקיית אנשי קשר כפנקס כתובות של Outlook, עבור אל תיבת הדו-שיח מאפיינים של תיקיית אנשי הקשר. בכרטיסיה פנקס כתובות של Outlook, בחר בתיבת הסימון""הצג תיקיה זו כפנקס כתובות דואר אלקטרוני""."
His Majesty hereby designate the title of Royal Tutor to those entrust with the education of the Prince, and the title of Royal Guard of the Crown Prince for the Prince's guards.
הוד מלכותו הנני לייעד את התואר מלכותי המורה לאלה להפקיד את חינוכו של הנסיך, והכותרת של המשמר המלכותי של נסיך הכתר לשומרים של הנסיך.
This Agreement enables Customer to appoint a third-party support services provider ("Service Provider") or designate itself as a Self-Maintainer ("SM") to perform support services on Products.
הסכם זה מאפשר ללקוח למנות ספק שירותי תמיכה מצד שלישי ("ספק שירות") או למנות עצמו כמתחזק עצמי ("SM") כדי לבצע שירותי תמיכה במוצרים.
I had to designate a guardian for Sydney.
היה עליי למנות אפוטרופוס לסידני
We can designate a ground zero.
אנחנו יכולים לייעד בגראונד זירו.
Some scanner software lets you designate Photoshop as the external editor or viewer for an image after a scanning is completed.
יש תוכנות סורק המאפשרות להגדיר את Photoshop ככלי העריכה או התצוגה החיצוני של התמונה לאחר השלמת סריקתה.
Authenticode allows you to designate software publishers and credentials agencies as trustworthy. This customization only applies to Internet Explorer 6.
Authenticode מאפשר לך לציין מפרסמי תוכנה וסוכנויות אישורים כמהימנים. התאמה אישית זו חלה על Internet Explorer 6 בלבד.
Administrators can designate WiFi networks to be excluded from connection.
באפשרות מנהלי רשת למנוע חיבור של רשתות WiFi מסוימות.
I officially designate you its godfather.
אני רשמית ממנה אותך להיות הסנדק שלו.
Meeting Response Commands/sec is the number of MeetingResponse commands that are processed per second. The client uses this command to designate a meeting as Accepted, Declined, or Tentative.
'Meeting Response Commands/sec' הוא מספר פקודות MeetingResponse המעובדות בכל שניה. הלקוח משתמש בפקודה זו כדי לציין כי פגישה אושרה, נדחתה או לא סופית.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 123. מדויק: 123. זמן שחלף: 138 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo