הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "doctrine" לעברית

חפש את doctrine ב: הגדרה מילים נרדפות
דוקטרינה
תורה
דוקטרינת
עקרונות היסוד
הדוקטורינה
תורת
החוק היבש
שיטה
לדוקטרינה
לדוקטרינת
כשהרצון
העיקרון
שהמח"ט
יירוט
ועקרונות
My name will never be on an airport or a doctrine.
שמי לעולם לא יהיה על שדה תעופה או דוקטרינה.
I can't upend over 200 years of legal doctrine just to help you out with one of your clients.
אני לא יכול להעמיד על קצה מעל 200 שנים של דוקטרינה משפטית רק כדי לעזור לך עם אחד הלקוחות שלך.
I'm writing a new sacred doctrine for my church.
אני כותב תורה קדושה חדשה לכנסייה שלי.
Your Eminence it was the doctrine of the early Christians.
הוד קדושתו, זו הייתה תורה של הנוצרים הקדומים.
And trying to extend the monroe doctrine to the old world.
ובניסיון להפיץ את דוקטרינת מונרו של העולם הישן.
The work product doctrine is fairly clear on this, Mr. Specter.
דוקטרינת עבודת המוצר די ברור בעניין הזה, מר ספקטר.
The shock doctrine as a strategy relies on us not knowing about it, for it to work.
דוקטרינת ההלם כאסטרטגיה מסתמכת על אי-הידיעה שלנו, על מנת שתפעל.
the Truman doctrine of 1947 promised that America would aid free peoples everywhere in the struggle against totalitarianism.
דוקטרינת טרומן משנת 1947 הבטיחה שאמריקה תסייע לשחרר אנשים בכל מקום במאבקם נגד דיקטטורות.
Today romantic love has replaced Christianity as a doctrine for enforcing the ideal of monogamy, and the French realize all this is unrealistic.
כיום אהבה רומנטית החליפה את הנצרות בתור דוקטרינה לאכיפת האידיאל המונוגמי, והצרפתים מבינים שכל זה הוא לא מציאותי.
In one of them, entitled "Against Fate," a three-pronged test for every doctrine is proposed.
באחד מהם, שנקרא "נגד הגורל", מוצעת בחינה משולשת לכל דוקטרינה:
From women's eyes this doctrine I derive: They sparkle still, the right Promethean fire.
מעיני אישה שואב אני דוקטרינה זו;הן נוצצות עדיין אש פרומתיון הצודקת
Truman described the marshall plan And the truman doctrine as two halves of the same walnut.
טרומן תאר את תוכנית מרשל ואת דוקטרינת טרומן כשני חצאים של אותו אגוז.
The thesis of the "Shock doctrine" is that we've been sold a fairy tale about how this radical policies have swept the globe.
התזה של "דוקטרינת ההלם" היא שמכרו לנו סיפורים על איך שהמדיניות הקיצונית הזו כבשה את העולם.
"The doctrine of the immortality of the soul has more threat than comfort."
דוקטרינת האלמותיות של הנשמה" "מאיימת יותר מאשר מנחמת"
Wrap it around whatever piece of legal doctrine that helps you rationalize it, Your honor.
תעגני את זה באיזו דוקטרינה משפטית, שתעזור לך לנמק את זה כבודה.
Except, under the doctrine of collateral estoppel, it is illegal for practical insurance to pay out one policy and not the other when the claims are identical, which they are.
רק שלפי דוקטרינת ההשתק העקיף, זה לא חוקי ל -"ביטוח מעשי" לשלם לפוליסה אחת ולא לאחרת כשהטענות זהות, והן זהות.
'Those secrets were derived from the ancient mystical tradition 'of the kabbalah, a doctrine of esoteric knowledge 'revealing profound truths about the nature of God and the universe.
סודות אלו נשאבו מהמסורת המסתורית והעתיקה של הקבלה, דוקטרינה של ידע סודי החושפת אמיתות עמוקות על טבעו של אלוהים והיקום.
If a doctrine weren't as true here in Japan as it is in Portugal, then we couldn't call it the truth.
אם תורה לא הייתה נכונה פה, ביפן, כפי שהיא נכונה בפורטוגל, אז לא היינו יכולים לקרוא לה אמת.
Who can tell me what the Monroe Doctrine was?
מי יכול לספר לי מהי דוקטרינת מונרו?
Go write Confucius' doctrine 10 times.
לך תכתוב' את הדוקטרינה של קונפוציוס 10 פעמים
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 194. מדויק: 194. זמן שחלף: 136 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo