הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "font" לעברית

ראה גם: font size
חפש את font ב: הגדרה מילים נרדפות
גופן
פונט
גופנים הגופנים
הפונטים
בגופנים
פונטי
הגופן
לגופן

הצעות

SetAsTemplateDefault is only valid for a font obtained from selection or range.
SetAsTemplateDefault חוקי רק עבור גופן שהתקבל מבחירה או מטווח.
You can also select OpenType font attributes when defining a paragraph or character style.
ניתן גם לבחור בתכונות של גופן OpenType בשעת הגדרת סגנון פסקה או סגנון תו.
To ensure that TrueType fonts are interpreted correctly, use one of the other font downloading options.
כדי להבטיח שגופני TrueType יפוענחו כהלכה, היעזר באחת משאר האפשרויות להורדת גופנים.
Quickly change the text in your publication by picking a new font scheme.
שנה במהירות את הטקסט בפרסום על-ידי בחירת ערכת גופנים חדשה.
Make sure you have an OpenType font chosen when using the Type tool.
ודאו שנבחר גופן OpenType בשעת שימוש בכלי כתב.
Specifies how Distiller responds if it cannot find a font to embed when processing a file.
מציין כיצד Distiller תגיב כשהיא אינה מוצאת גופן להטמעה בשעת עיבוד קובץ.
Legend cell text font. Set CellType to Text to use this property.
גופן טקסט של תא מקרא. הגדר את CellType כ - Text כדי להשתמש במאפיין זה.
If an OpenType font doesn't include these glyphs for non-standard fractions, consider using the Numerator and Denominator attributes.
אם גופן OpenType אינו כולל גליפים לשברים לא סטנדרטיים, ניתן להשתמש בתכונות 'מונה' ו'מכנה'.
If you selected an OpenType font, you can display a pop-up menu of alternate glyphs by clicking and holding the glyph box.
אם בחרת גופן OpenType, תוכל להציג תפריט נפתח של גליפים חלופיים על-ידי לחיצה ממושכת על תיבת הגליפים.
Synthesizes a new Type 3 font that closely approximates the original, and preserves the page background using a low-resolution copy.
משלב גופן Type 3 חדש הקרוב לגופן המקורי, ושומר על רקע העמוד בעזרת עותק ברזולוציה נמוכה.
Opens the list of font scaling percentages
פתיחת הרשימה של אחוזי שינוי קנה מידה של גופן
Automatically substitute font for missing East Asian characters
החלף אוטומטית גופן לתווים מזרח אסיאתיים חסרים
Temporarily substitute this font for display and printing
החלף גופן זה באופן זמני לצורך תצוגה והדפסה
Select a font color to sort by:
בחר צבע גופן שלפיו יתבצע מיון:
Select a font color to filter by:
בחר צבע גופן שלפיו יתבצע סינון:
This font is designed for use with a pen plotter.
גופן זה מיועד לשימוש עם תוויין עט.
Black digits on white background, block style font
ספרות שחורות על רקע לבן, גופן בסגנון בלוק
Choose a font, size, and color for text
בחר גופן, גודל וצבע עבור טקסט
Selects all characters with the same font name and point size
בחירת כל התווים בעלי אותו שם גופן ואותו גודל בנקודות
This is a non-scalable font designed for screen display.
זהו גופן שאינו מדורג, המיועד לתצוגת מסך.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 886. מדויק: 886. זמן שחלף: 140 ms.

font size 101

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo