הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: the glyphs panel
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "glyphs" לעברית

גליפים
הירוגליפים
חריטות

הצעות

If you selected an OpenType font, you can display a pop-up menu of alternate glyphs by clicking and holding the glyph box.
אם בחרת גופן OpenType, תוכל להציג תפריט נפתח של גליפים חלופיים על-ידי לחיצה ממושכת על תיבת הגליפים.
If an OpenType font doesn't include these glyphs for non-standard fractions, consider using the Numerator and Denominator attributes.
אם גופן OpenType אינו כולל גליפים לשברים לא סטנדרטיים, ניתן להשתמש בתכונות 'מונה' ו'מכנה'.
You never tried to entering different glyphs in this thing?
מעולם לא ניסית להכניס הירוגליפים שונים לדבר הזה?
Each grouping of glyphs has 7 symbols.
לכל הקבצה של חריטות יש 7 סמלים.
InDesign automatically subsets fonts that contain more than the maximum number of glyphs (characters) specified in the Preferences dialog box.
InDesign יוצר אוטומטית תת-ערכות של גופנים הכוללות מספר רב יותר של גליפים (תווים) מהמספר המקסימלי המצוין בתיבת הדו-שיח 'העדפות'.
I don't see any signs, no vampire glyphs.
אני אינך מצליח ליצור רואה שום סימנים, אין גליפים ערפד.
Can you decipher the glyphs or not?
האם אתה יכול לפענח גליפים או לא?
To view additional glyphs, choose a different font or style.
לתצוגת גליפים נוספים, בחר גופן או סגנון אות אחר.
[speaking Spanish] Their glyphs are all over these walls.
[דוברי ספרדית] גליפים שלהם הם בכל רחבי הקירות האלה.
There are two ways to insert alternate glyphs:
קיימות שתי דרכים להוספת גליפים חלופיים:
Choose an option below Entire Font to narrow the list to a subset of glyphs.
בחר אפשרות תחת 'כל הגופן' כדי לצמצם את הרשימה לתת-ערכה של גליפים.
Sets whether OS-enabled visual style glyphs can be used for the expansion nodes in the grid area.
קביעה האם גליפים בסגנון חזותי המותאמים למערכת ההפעלה יכולים לשמש עבור צמתי ההרחבה באזור הרשת.
You cannot use this method to revert alternate glyphs that were applied using a character style.
לא ניתן להשתמש באפשרות זו לשינוי גליפים חלופיים שהוחלו בעזרת סגנון תו.
I may not have an eidetic memory like my man Crane, but I do know my glyphs, runes and symbols.
אולי אין לי זיכרון צילומי כמו קריין, אבל אני מכיר גליפים, רונות וסמלים.
A glyph set is a named collection of glyphs from one or more fonts.
ערכת גליפים היא אוסף בעל שם מסוים של גליפים מגופן אחד או יותר.
You can also display a pop-up menu of alternate glyphs by clicking the triangle in the lower right corner of the glyph box where applicable.
ניתן גם להציג תפריט נפתח של גליפים חלופיים בלחיצה על המשולש בפינה הימנית התחתונה של תיבת הגליפים, כשהדבר אפשרי.
(Different font families and font styles contain different glyphs.)
(משפחות גופנים וסגנונות גופן שונים כוללים גליפים שונים)
For a complete list of special characters and how to work with them, see Insert glyphs and special characters.
לרשימה מלאה של תווים מיוחדים ואופן העבודה איתם, ראה הוספת גליפים ותווים מיוחדים.
Or you can determine which glyphs in a font are embedded, what they look like, and which character they are supposed to represent.
או שתוכלו לקבוע אילו גליפים בגופן מסוים הם מוטמעים, כיצד הם נראים ואיזה תו הם אמורים לייצג.
Indicates whether row headers will display error glyphs for each row that contains a data entry error.
מציין אם כותרות שורה יציגו גליפים של שגיאה עבור כל שורה המכילה שגיאה בהזנת נתונים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 114. מדויק: 114. זמן שחלף: 119 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo