הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "herein" לעברית

כאן
בזאת
במסמך זה
מבוימות
What happens within these walls remains an unknown secret herein
מה שלא יקרה בינות לקירות אלה נשאר סוד לא ידוע כאן
Nothing contained herein shall be binding on Dell and is subject to change at Dell's discretion.
המידע הכלול כאן אינו מחייב את Dell ועשוי להשתנות בהתאם לשיקול דעתה של Dell.
CHANGES ARE PERIODICALLY ADDED TO THE INFORMATION HEREIN.
שינויים מתווספים מעת לעת למידע בזאת.
Except as expressly provided herein, Intel does not grant any express or implied right to you under any patents, copyrights, trademarks, or trade secret information.
פרט למפורט במפורש בזאת, חברת Intel אינה מעניקה לך זכות מפורשת או מרומזת בכפוף לפטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או מידע סודי מסחרי כלשהם.
Dell cannot be held responsible for another company's claim to support this Dell tape device, unless support is specifically indicated herein.
Dell לא תהיה אחראית לכל טענה של חברה אחרת בנוגע לתמיכה בהתקן הסרט המגנטי של Dell, אלא אם כן התמיכה מוזכרת במפורש במסמך זה.
Additional support available for remote servers and clients running operating systems not mentioned herein.
תמיכה נוספת זמינה עבור שרתים ולקוחות מרוחקים המפעילים מערכות הפעלה שאינן מוזכרות במסמך זה.
"Eligibility for Remittance" is subject the annual fees outlined herein, as well as additional terms and conditions included in the DOSD Labor Remittance Application.
"זכאות לתשלום" כפופה לתשלומים השנתיים המפורטים במסמך זה, בנוסף לתנאים ולהתניות הנוספים הכלולים בבקשה לתשלומי עבודה בתוכנית DOSD.
8.2 Save as expressly provided herein, these Terms and Conditions shall not be enforceable under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 by a third party.
8.2 למעט כפי שצוין במפורש במסמך זה, תנאים והתניות אלה אינם ניתנים לאכיפה במסגרת חוק החוזים (זכויות צד שלישי), 1999 בידי צד שלישי.
EXCEPT FOR CLAIMS THAT THE SERVICES (EXCLUDING THIRD-PARTY SERVICES) CAUSED BODILY INJURY (INCLUDING DEATH) DUE TO DELL'S NEGLIGENCE OR WILLFUL MISCONDUCT, DELL'S TOTAL LIABILITY IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, UNDER THIS AGREEMENT IS THE PERFORMANCE OF THE SERVICES DESCRIBED HEREIN.
פרט לתביעות שהשירותים (להוציא שירותי צד שלישי) גרמו לפציעה גופנית (לרבות מוות) עקב הזנחה או התנהגות בלתי-הולמת בכוונה של DELL, החבות הכוללת של DELL בחוזה, בנזיקין או בצורה אחרת, בכפוף להסכם זה, היא הביצועים של השירותים המתוארים במסמך זה.
"I know you all, and will awhile uphold the unyok'd humor of your idleness:"Yet herein will I imitate the sun who doth permit the base contagious clouds to smother up his beauty from the world.
אני מכיר את כולכם, ותמכתי בכם כבר זמן:ההומור שבבטלנותכם אך בזאת האם אחקה את השמש שמרשה לענני הנוצה המדבקים לטשטש את יופיה לעולם.
Pursuant to the grant agreement signed by Frank Walton, "any violation of IACUC Review Board standards shall herein negate all claims of ownership and revert intellectual property rights back to the holding corporation."
אשר נחתם על ידי פרנק וולטון כל הפרה של חוק צער בע"ח, היא" הפרה של תקנות המועצה לביקורת ישללו בזאת את כל",הטענות לבעלות ויחזירו את זכויות הקניין הרוחני""חזרה לחברת החזקות
You know why I'm sitting herein the dark?
אתה יודע למה אני יושבת כאן בחושך?
No, I need to be herein case someone calls.
לא, אני צריכה להיות כאן.
The software provided by CUSTOMER for integration is herein referred to collectively as the "Image".
התוכנה לשילוב שסופקה על ידי הלקוח נקראת כאן באופן כולל "תמונה".
This Service is provided pursuant to Customer's separate signed master services agreement with Dell or, in the absence of such agreement, Dell's standard Customer Master Services Agreement ("CMSA"), which can be/ServiceContracts and incorporated by reference in its entirety herein.
שירות זה מסופק בכפוף להסכם אב לשירותים נפרד שעליו חתם הלקוח עם Dell ובהיעדר הסכם כזה, הסכם האב לשירותים הסטנדרטי עבור לקוחות של Dell ("CMSA"), אשר מופיע בכתובת והוא נכלל כאן בשלמותו.
Why am I sitting herein the dark?
למה אני יושבת כאן בחושך?
If a problem arises with certain third-party hardware products commonly utilized in conjunction with Customer's Supported Product, Dell will provide a single point of contact, as set forth herein, until problems are isolated and escalated to the third-party product vendor.
אם מתעוררת בעיה עם מוצרי חומרה מסוימים של צד שלישי שלעתים קרובות נעשה בהם שימוש עם מוצר נתמך של הלקוח, Dell תספק נקודת קשר אחת, כפי שמצוין כאן, עד שהבעיות יבודדו ויועברו אל ספק המוצר שהוא הצד השלישי.
Upon thirty (30) days written notice to Customer, Dell may terminate this Agreement if Service Provider fails to meet the "Service Provider" responsibilities outlined herein, including failing to meet or exceed Minimum Service Performance Levels.
לאחר מתן הודעה כתובה ללקוח שלושים (30) ימים מראש, Dell רשאית לסיים את ההסכם במידה וספק השירות אינו ממלא אחר החובות של "ספק השירות" המפורטות כאן, לרבות אי-עמידה ברמות ביצועי השירות המינימליות.
Nor does Intel make any commitment to update the information contained herein.
Intel גם אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול בזה.
Dell only supports the backup software identified herein with this tape product.
Dell תומכת אך ורק בתוכנת הגיבוי עבור מוצר הסרט המגנטי המזוהה במסמך זה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 89. מדויק: 89. זמן שחלף: 93 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo