הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "is not defined" לעברית

חפש את is not defined ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
אינו מוגדר
אינה מוגדרת
שאינו מוגדר
לא מוגדרת
לא מוגדר
לא הוגדר
איננו מוגדר
Given combination of Class, Part, and State is not defined by the current visual style.
השילוב הנתון של Class, Part ו - State אינו מוגדר על-ידי הסגנון החזותי הנוכחי.
SVG Graphics object - Gradient type is not defined.
אובייקט גרפי של SVG - סוג המילוי ההדרגתי אינו מוגדר.
The SMTP address is not defined in the default recipient policy. This can cause severe Exchange availability problems.
כתובת ה - SMTP אינה מוגדרת במדיניות הנמענים המהווה ברירת מחדל. הדבר עלול לגרום לבעיות חמורות בזמינות של Exchange.
View named '|' is not defined.
התצוגה בשם '|' אינה מוגדרת.
The cumulative total number of bytes sent over all open socket connections since the process was started. This number includes data and any protocol information that is not defined by the TCP/IP protocol.
המספר המצטבר הכולל של בתים שנתקבלו בכל קישורי ה - Socket מאז הפעלת התהליך. מספר זה כולל נתונים וכל מידע פרוטוקול שאינו מוגדר באמצעות הפרוטוקול TCP/IP.
In other words, auto slices fill the space in the image that is not defined by user slices or layer-based slices.
במילים אחרות, פרוסות אוטומטיות ממלאות את השטח בתמונה שאינו מוגדר בפרוסות המשתמש או בפרוסות מבוססות השכבה.
Account number is not defined for the selected currency
מספר חשבון אינו מוגדר עבור המטבע שנבחר
'Bulk Input Limit' property is not defined for bulk MethodInstance, or it has an invalid value or type.
המאפיין 'מגבלת קלט בצובר' אינו מוגדר עבור MethodInstance בצובר, או שהוא כולל ערך או סוג לא חוקיים.
Entry method is not defined in the same assembly.
שיטת הכניסה אינה מוגדרת באותה הרכבה.
Journal name is not defined for Purchase invoice in accounts payable AIF parameters.
שם יומן אינו מוגדר עבור חשבונית רכישה בפרמטרי AIF של חשבונות זכאים.
XML namespace prefix '|1' is not defined.
קידומת מרחב השמות של XML '|1' אינה מוגדרת.
All is not defined by binary constructs.
כל אינו מוגדר על ידי בונה בינארי.
Lookup identifier is not defined for this message. The message was not created by a call to the Receive method, or lookup identifier was not added to the properties to retrieve.
מזהה בדיקת המידע אינו מוגדר עבור הודעה זו. ההודעה לא נוצרה באמצעות קריאה לפעולת השירות Receive, או שמזהה בדיקת המידע לא נוסף למאפיינים לאחזור.
The style with identifier '|0' is not defined.
מזהה הסגנון '|0' אינו מוגדר.
The specified action cannot be completed because the action is not defined in the form template.
אין אפשרות להשלים את הפעולה שצוינה משום שהפעולה אינה מוגדרת בתבנית הטופס.
Site database service is not defined or is not online.
שירות מסד הנתונים של האתר אינו מוגדר או אינו מקוון.
Dimension code is not defined for Dimension line.
קוד ממד אינו מוגדר עבור השורה 'ממד'.
Type '|1' is not defined.
הסוג '|1' אינו מוגדר.
Label '|1' is not defined.
התווית '|1' אינה מוגדרת.
Operator '|1' is not defined for types '|2' and '|3'. Use 'Is' operator to compare two reference types.
האופרטור '|1' אינו מוגדר עבור הסוגים '|2' ו - '|3'. השתמש באופרטור 'Is' כדי להשוות שני סוגי הפניה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 44. מדויק: 44. זמן שחלף: 60 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo