הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "member" לעברית

חפש את member ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

292
85
71
Please select an account that is a member of the PrivUserGroup security group and try again.
בחר חשבון המהווה חבר בקבוצת האבטחה PrivUserGroup ונסה שוב.
This machine must be a member of a Windows domain.
על מחשב זה להיות חבר בתחום Windows.
The specified value is not a valid member of the InputStreamOptions enumeration.
הערך שצוין אינו חבר חוקי בספירת InputStreamOptions.
The value specified is not a ReplicaID for any member in the replica set.
הערך שצוין אינו מהווה ReplicaID עבור אף חבר בקבוצת העותקים המשוכפלים.
The ReplicaID for this member of the replica set was reassigned during a move or copy procedure.
מזהה ReplicaID עבור חבר זה של קבוצת העותקים המשוכפלים הוקצה מחדש בעת פרוצדורת העברה או העתקה.
The current machine is not a member of the FarmOU.
המחשב הנוכחי אינו חבר ב - FarmOU.
SharePoint Workspace sent your acceptance. Downloading will start when the inviter or another member is online.
SharePoint Workspace שלח את קבלת ההזמנה שלך. ההורדה תחל כאשר המזמין או חבר אחר יהיו במצב מקוון.
Compared Grid field values must implement IComparable. Alternately, set the CustomComparer member for this GridField.
על ערכים מושווים של שדה הרשת ליישם את IComparable. לחלופין, הגדר את חבר CustomComparer עבור GridField זה.
Invalid type for ParameterInfo member in Attribute class.
סוג לא חוקי עבור חבר ParameterInfo במחלקה Attribute.
Cannot add the same member twice to a SerializationInfo object.
אין אפשרות להוסיף את אותו חבר פעמיים לאובייקט SerializationInfo.
You must be a member of the Administrators group in Dynamics AX to install Role Center and EP framework.
עליך להיות חבר בקבוצת המנהלים ב - Dynamics AX כדי להתקין מרכז תפקידים ומסגרת EP.
Every member of the derived group particle must be a valid restriction of the base wildcard, NSRecurseCheckCardinality Rule 1.
כל חבר של חלק הקבוצה הנגזר חייב להיות מגבלה חוקית של התו הכללי הבסיסי, NSRecurseCheckCardinality Rule 1.
Attempt to change the permissions on the system tables to include Administrator rights (if you are a member of the Administrators group).
נסה לשנות את ההרשאות בטבלאות המערכת כך שיכללו זכויות Administrator (אם אתה חבר בקבוצה Administrators).
If you exchange e-mail with a member of these social networks, that person's updates appear in Outlook.
אם תחליף דואר אלקטרוני עם חבר ברשתות חברתיות אלה, העדכונים של אותו אדם יופיעו ב - Outlook.
Notify me when any member enters this workspace
הודע לי כאשר חבר כלשהו נכנס לסביבת עבודה זו
If you have any questions about this information, please contact a member of your Dell account team.
אם יש לך שאלות בנוגע למידע זה, פנה אל חבר בצוות תיקי הלקוחות של Dell.
Enter the name of a team member, and then click OK to return to the Reports dialog box.
הזן את שם חבר הצוות הרצוי ולאחר מכן לחץ על OK כדי לחזור לתיבת הדו-שיח Reports.
The BdcObjectType specified was not a valid member of the BdcObjectType enumeration.
ה - BdcObjectType שצוין לא היה חבר חוקי של הספירה BdcObjectType.
Named arguments cannot be given to member trait calls
ארגומנטים בעלי שם לא יכולים להינתן לקריאות מאפיין של חבר
A member fixup was registered for an object which implements ISerializable or has a this situation, a delayed fixup must be used.
תיקון חבר נרשם עבור אובייקט המממש ISerializable או בעל זה, יש להשתמש בתיקון מעוכב.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5821. מדויק: 5821. זמן שחלף: 126 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo