הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "parentheses" לעברית

חפש את parentheses ב: הגדרה מילים נרדפות
סוגריים
הסוגריים
המעוגלים
ובסוגריים
'AddressOf' operand must be the name of a method (without parentheses).
האופרנד 'AddressOf' חייב להיות בעל שם של פעולת שירות (ללא סוגריים).
Syntax error: select clause have invalid parentheses.
שגיאת תחביר: המשפט שנבחר כולל סוגריים לא חוקיים.
Method arguments must be enclosed in parentheses.
ארגומנטים של פעולת שירות חייבים להיכלל בתוך סוגריים.
Check for balanced parentheses, braces, or square brackets
בדיקת האיזון של סוגריים מעוגלים, מסולסלים או מרובעים
Nesting of parentheses in lambda expression's parameter list exceeds maximum allowable depth.
קינון של סוגריים ברשימת פרמטרים של ביטוי למדא חורג מהעומק המרבי המותר.
No, that's a semicolon and close parentheses.
לא, אלה נקודה-פסיק וסוגר סוגריים.
Enter a valid phone number with no special characters between numbers, such as a dash - or parentheses ().
הזן מספר טלפון חוקי ללא תווים מיוחדים בין המספרים, כגון מקף - או סוגריים ().
When you compose Japanese text with a lot of half-width spaces or roman parentheses, problems relating to text composition increase.
כשיוצרים מלל יפני עם רווחים רבים בחצי רוחב או סוגריים רומיים, עלולות להתעורר בעיות במבנה המלל.
There is an invalid use of the. (dot) or! operator or invalid parentheses.@You may have entered an invalid identifier or typed parentheses following the Null constant.@2@1@11736@1
שימוש לא חוקי ב -. (נקודה) או באופרטור או בסוגריים לא חוקיים. ייתכן שהזנת מזהה לא חוקי או הקלדת סוגריים לאחר הקבוע Null.@2@1@11736@1
You can choose Show Parentheses, Use Red Text, neither, or both.
ניתן לבחור 'הצג סוגריים', 'השתמש במלל אדום', אף אחד מהם או את שניהם.
Match opening and closing parentheses
התאם בין פתיחת סוגריים לסגירת סוגריים
(laughs) Semicolon, end parentheses, "less than" sign, numeral three.
נקודה פסיק, סוף סוגריים, סימן אי-שיוויון, הספרה 3.
Parentheses are especially useful to identify groupings.
סוגריים שימושיים במיוחד לזיהוי קבוצות.
Parentheses, bold, underline.
סוגריים, מודגש, קו תחתון
Parentheses Raisin Balls.
כדורי צימוקים סוגריים.
Relevance/score is displayed in parentheses with each item.
רלוונטיות/ציון מוצגים בסוגריים עם כל פריט.
The expression has too many closing parentheses.
בביטוי מופיעים תווי סוגריים סוגרים רבים מדי.
Numbers in parentheses refer to line numbers on the official IRS W8 forms.
המספרים בסוגריים מתייחסים למספרי השורות בטופסי IRS W8 הרשמיים.
Duplicate fonts are listed in the menus with their font technologies abbreviated in parentheses.
גופנים כפולים מוצגים בתפריטים כשטכנולוגיות הגופן שלהם מצוינות בראשי תיבות בסוגריים.
Whether to use parentheses or a minus sign for negative values
אם להשתמש בסוגריים או בסימן מינוס לערכים שליליים
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 89. מדויק: 89. זמן שחלף: 77 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo