הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "placed in" לעברית

חפש את placed in ב: הטיות מילים נרדפות
להציב
הונח
ממוקם
למקם
בקריה
הושם בקבר
הממוקמים בתאים
המונחת בהן
האמון שניתן
יושם בצינוק
והוכנס
הוכנסו
ליד"ש
יינעל בכספת
לשייכו
All the women are being placed in new homes.
כל הנשים שמתבצע להציב בתים חדשים.
Need your socks and shoes placed in that bag.
צריך גרביים ונעליים שלך להציב את התיק הזה.
The field you are moving cannot be placed in that PivotTable area.
לא ניתן למקם את השדה שאתה מזיז באזור זה של ה - PivotTable.
Metadata is also retained when files are placed in an Adobe document or project.
מטא-נתונים נשמרים גם כשקבצים אלה ממוקמים במסמך או בפרוייקט של Adobe.
Specify the preference options to use when editing or optimizing Fireworks images placed in an external application:
ציין את אפשרויות ההעדפות שישמשו בעריכה או במיטוב של תמונות Fireworks שמוקמו ביישום חיצוני:
This zone contains all websites you haven't placed in other zones
אזור זה מכיל את כל אתרי האינטרנט שלא מיקמת באזורים אחרים
Attachments cannot be placed in this item.
אין אפשרות למקם קבצים מצורפים בפריט זה.
Items without a folder will be placed in a folder called Lost Found.
פריטים ללא תיקיה יוצבו בתיקיה הנקראת אבדות ומציאות.
You must enter the placed in service start date.
עליך להזין את תאריך ההתחלה של נכנס לשימוש.
With Update HTML, you can edit a source PNG image in Fireworks and then automatically update any exported HTML code and image files placed in a document.
פקודה זו מאפשרת לערוך ב - Fireworks תמונת מקור בתבנית PNG ולאחר מכן לעדכן באופן אוטומטי כל קוד HTML וקובצי תמונה שיוצאו ומוקמו במסמך.
You can control the resolution of graphics placed in your document.
ניתן לשלוט ברזולוציה של גרפיקה שמוקמה במסמך.
All files placed in a document are listed in the Links panel.
כל הקבצים הממוקמים במסמך מוצגים בחלונית 'קישורים'.
The contents of the individual cells are placed in the resulting merged cell.
תוכן התאים הבודדים ממוקם בתא הממוזג שנוצר.
In Code view, a comment tag is inserted and the insertion point is placed in the middle of the tag.
בתצוגת Code, יתווסף תג הערה ונקודת ההכנסה תמוקם במרכז התג.
A linked InCopy document is a content file (either text or graphics) that is placed in an open InDesign document or assignment file.
מסמך InCopy מקושר הוא קובץ תוכן (טקסט או גרפיקה) שממוקם במסמך InDesign פתוח או בקובץ משימה.
Links sound and movie clips placed in the document.
קישור קטעי קול וסרטים שמוקמו במסמך.
Object being sheared by dragging Shear tool with reference point placed in center
הטיית אובייקט על-ידי גרירת הכלי הטיה כשנקודת ההתייחסות ממוקמת במרכז
it cannot be placed in any known scientific family.
לא ניתן לשייכו למשפחה מדעית ידועה כלשהי.
Files placed in the Folder will automatically be updated when they are changed.
קבצים הממוקמים בתיקייה זו יעודכנו באופן אוטומטי כאשר מתבצע בהם שינוי.
The scale marker is placed in the lower left corner of the image.
סמן קנה המידה ממוקם בפינה השמאלית התחתונה של התמונה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 547. מדויק: 547. זמן שחלף: 158 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo