הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "punctuation" לעברית

חפש את punctuation ב: הגדרה מילים נרדפות
פיסוק
הניקוד
הפיסוקים
InDesign offers several preset queries for changing punctuation formats and other useful actions, such as changing telephone number formats.
InDesign מציע מספר שאילתות קבועות מראש לשינוי תבניות פיסוק ולפעולות שימושיות אחרות, כגון שינוי תבניות של מספרי טלפון.
Story with two spaces after punctuation mark
כתבה עם שני רווחים לאחר סימן פיסוק
And the kid never checks his spelling or punctuation.
והילד לא בודק את האיות או את הניקוד שלו.
The punctuation symbol is not valid.
סמל הניקוד אינו חוקי.
Please enter keywords one at a time and remove any punctuation.
נא הזן מילת מפתח אחת בכל פעם והסר סימני פיסוק.
en and em dashes, smart punctuation option
קו מפריד קצר וארוך, האפשרות פיסוק חכם
Controls the alignment of punctuation marks for a specific paragraph.
שולט ביישור של סימני פיסוק בפסקה מסוימת.
I found various idiosyncratic words, phrases, punctuation,
מצאתי מילים ייחודיות שונות, ביטויים, פיסוק
I don't even see any punctuation.
אני אפילו לא רואה פיסוק כלשהו.
Inconsistency in applying conditions to spaces and punctuation can result in extra spacing or misspelled words.
חוסר עקביות בהחלת תנאים על רווחים וסימני פיסוק עלול לגרום לרווחים מיותרים או למילים באיות שגוי.
You can use uppercase and lowercase letters, numerals, or punctuation marks.
ניתן להזין אותיות רישיות ואותיות קטנות, ספרות או סימני פיסוק.
When Optical Margin Alignment is turned on, roman punctuation marks as well as the edges of letters (such as W and A) hang outside the text margins so that the type looks aligned.
כשהאפשרות 'יישור שוליים אופטי' מופעלת, סימני פיסוק רומיים וכן קצוות של אותיות (כגון A או W) יהיו תלויים מחוץ לגבולות המלל, כדי שהמלל ייראה מיושר.
(1=delete end punctuation; 0=don't delete)
(1=מחק פיסוק בסוף; 0=אל תמחק)
To create a number expression, enter punctuation, enter metacharacters, or select options on the Insert Special Character list.
ליצירת ביטוי מספר, הזן פיסוק, הזן מטא-תווים או בחר אפשרויות ברשימה 'הוסף תו מיוחד'.
A punctuation mark on a man's life and you get to start a whole new chapter.
סימן פיסוק על חייו של גבר אתה מקבל להתחיל פרק חדש לחלוטין.
Name your digital ID and create a password for it that contains at least six characters, with no punctuation marks or special characters.
תנו שם לחתימה הדיגיטלית והגדירו סיסמה הכוללת שישה תווים לפחות, ללא סימני פיסוק או תווים מיוחדים.
No one thinks about capital letters or punctuation when one texts, but then again, do you think about those things when you talk?
אף אחד לא חושב על אותיות גדולות או פיסוק כאשר הוא מסמס, אבל אז, האם אנחנו חושבים על הדברים האלה כשאנחנו מדברים?
The field '|' cannot be modified because it contains invalid characters, invalid punctuation, or an existing field name. Correct the name on the server and refresh the table.
אין אפשרות לשנות את השדה '|' מכיוון שהוא מכיל תווים לא חוקיים, פיסוק לא חוקי או שם של שדה קיים. תקן את השם בשרת ורענן את הטבלה.
ligatures:inserting with Smart Punctuation command
ליגטורות:הוספה בעזרת הפקודה 'פיסוק חכם'
You can use the Smart Punctuation command to replace straight quotes with typographer's quotes.
ניתן להשתמש בפקודה 'פיסוק חכם' להחלפת גרשיים ישרים בגרשיים מסולסלים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 139. מדויק: 139. זמן שחלף: 136 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo