הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "quotation marks" לעברית

חפש את quotation marks ב: מילים נרדפות
מרכאות
בגרשיים
במירכאות
במרכאות
המרכאות
גרשיים
Example 1: Finding text within quotation marks
דוגמה 1: חיפוש טקסט בתוך מרכאות
This example searches only for single words enclosed in quotation marks.
דוגמה זו מחפשת רק מילים בודדות בתוך מרכאות.
All attribute values must be surrounded by quotation marks.
על כל ערכי התכונה להיות מוקפים בגרשיים.
Indicates that should warn you about each use of quotation marks in the text of the document; you should use the entity instead of quotation marks in the text of HTML documents.
מציין ש - יזהיר בכל שימוש בגרשיים בטקסט של המסמך; בטקסט של מסמכי HTML יש להשתמש ביישות "במקום בגרשיים.
An argument to the Updated function was invalid. The field name must be provided as a string value enclosed in quotation marks.
ארגומנט בפונקציה Updated היה לא חוקי. יש לספק את שם השדה כערך מחרוזת מוקף במירכאות.
All attribute values must be surrounded by quotation marks in XHTML.
כל ערכי התכונות חייבים להיות מוקפים במירכאות ב - XHTML.
Unquoted alias contains white space. Add quotation marks or remove the white space.
כינוי שאינו במרכאות מכיל רווח. הוסף מרכאות או מחק את הרווח.
Click the Special Characters icon to select dashes, spaces, quotation marks, and other special characters.
לחץ על סמל התווים המיוחדים כדי לבחור קווים מפרידים, רווחים, מרכאות ותווים מיוחדים אחרים.
For Single Quotes, select a pair of quotation marks, or type the pair of characters you want to use.
למרכאות בודדות, בחר זוג מרכאות, או הקלד את זוג התווים המבוקש.
The user agent string was not specified or contains invalid characters. Specify a user agent which is not empty and does not contain double quotation marks.
מחרוזת סוכן המשתמש לא צוינה או שהיא מכילה תווים לא חוקיים. ציין סוכן משתמש שאינו ריק ואינו מכיל מרכאות כפולות.
! text!! Converts a text string that represents a number to a number! is the text enclosed in quotation marks or a reference to a cell containing the text you want to convert!
text!! המרת מחרוזת טקסט המייצגת מספר למספר! הטקסט בין מרכאות או הפניה לתא המכיל את הטקסט שברצונך להמיר!!
Allows you to create a custom bullet style. Enter the style as a string (within quotation marks). For example, you could enter the string, 'ooo'.
מאפשר לך ליצור סגנון תבליט מותאם אישית. הזן את הסגנון כמחרוזת (בין מרכאות). לדוגמה, באפשרותך להזין את המחרוזת 'גגג'.
By inserting $2 in the Change To field and specifying a character style in the Change Format field, you can search for a word within quotation marks, and then replace the word with a character style.
באמצעות הכנסת $2 בשדה 'שנה ל:' וציון סגנון תו בשדה 'תבנית החלפה', ניתן לחפש מילה בתוך מרכאות, ולהחליף את המילה בסגנון תו.
Specify which quotation marks to use
בחירת סוג מרכאות לשימוש
That was a lot of quotation marks.
אלו היו הרבה מרכאות
"Using multiple operators between two words is not supported. Rephrase your search query to use only one kind of operator: AND, OR, or quotation marks ("""")."
"אין תמיכה בשימוש באופרטורים מרובים בין שתי מילים. נסח מחדש את שאילתת החיפוש תוך שימוש בסוג אופרטור אחד בלבד: 'וגם', 'או' או מרכאות ("""")."
Quotation marks are missing around the attribute value.
מרכאות חסרות בסביבות ערך התכונה.
Choose Type > Insert Special Character > Quotation Marks > Straight Double Quotation Marks or Straight Single Quotation Mark (Apostrophe).
בחר 'אות' > 'הוסף תו מיוחד' > 'מרכאות' > 'מרכאות כפולות ישרות' או 'מרכאות בודדות ישרות (אפוסטרוף)'.
Typographer's quotes are traditionally used for quotation marks and apostrophes.
גרשיים מסולסלים משמשים באופן מסורתי למרכאות ולגרש.
Changes straight keyboard quotation marks into curly quotes.
משנה גרשיים ישרים של המקלדת לגרשיים מסולסלים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 50. מדויק: 50. זמן שחלף: 76 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo