הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "random number" לעברית

חפש את random number ב: מילים נרדפות
מספר אקראי
מספרים אקראיים
המספרים האקראיים
Returns a Single containing a random number.
החזרת נתון מסוג 'יחיד' המכיל מספר אקראי.
Last time I got some fake tattoo with a random number.
בפעם הקודמת קיבלתי קעקוע מזויף עם מספר אקראי.
Yes, it's provided by a random number generator that's hardwired into the system.
כן, זה מסופק על ידי מחולל מספרים אקראיים המובנה בתוך המערכת.
Everyone has been assigned a random number for total fairness and transparency.
לכל אחד הוקצה מספר אקראי לשם ההגינות והשקיפות.
!! Returns a random number greater than or equal to 0 and less than 1, evenly distributed (changes on recalculation)!
! החזרת מספר אקראי הגדול או שווה ל -0 וקטן מ -1, התפלגות אחידה (משתנה בעת חישוב מחדש)!!
So you can wait for the Second Coming - which is - a random number between one and 500 million.
ועכשיו תוכלו לחכות לאחרית הימים... שהיא... מספר אקראי בין אחת ל -500 מיליון.
Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat a given "random" operation
השתמש בערך זה כזרע למחולל מספר אקראי - זה מאפשר לך לחזור על פעולה "אקראית" נתונה
I'm going to generate a random number between 30 and 1,000 and send that to the frequency of me.
עכשיו, אני הולך להחליף את ה220 הזה הולך לייצור מספר אקראי בין 30 ל1000 ולשלוח אותו לתדר שלי.
! bottom, top!! Returns a random number between the numbers you specify! is the smallest integer RANDBETWEEN will return! is the largest integer RANDBETWEEN will return!
bottom, top!! החזרת מספר אקראי בין המספרים שציינת! המספר השלם הקטן ביותר ש - RANDBETWEEN יחזיר! המספר השלם הגדול ביותר ש - RANDBETWEEN יחזיר!!
Random number in the range 0.0 to 1.0 [?]
מספר אקראי בטווח שבין 0.0 ל 1.0 []
That's such a random number.
It was such a random number.
זה היה מספר אקראי.
It's not a random number, ma'am.
זה לא מספר אקראי גבירתי.
It's a random number that I picked.
זה מספר אקראי שלקחתי.
That's a very random number.
זה מספר אקראי מאוד.
The Advanced calculator supports many operations, including: logarithms, factorials, trigonometric and hyperbolic functions, modulus division, complex numbers, random number generation, prime factorization and unit conversions.
מצב מתקדם תומך בפעולות רבות, כולל: לוגריתם, עצרת, טריגונומטריה, פונקציות היפרבוליות, חלוקת שארית, מספרים מרוכבים, מחולל מספר אקראי, פירוק לגורמים והמרת יחידות.
I'm not engaged in predicting random number generators.
אני לא עוסק בחיזוי של מחוללי מספרים אקראיים.
a random number between one and 500 million.
[צחוק] מספר אקראי בין אחת ל -500 מיליון.
Weird, I just got a text from a random number.
מוזר, קיבלתי הרגע הודעה כתובה ממספר אקראי.
I'll just pick a random number here...
אני פשוט ארשום מספר האקראי כאן?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 28. מדויק: 28. זמן שחלף: 36 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo