הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "requirement" לעברית

חפש את requirement ב: הגדרה מילים נרדפות
דרישה
חובה
דרישת
דרישות
הדרישה
נדרש
הדרישות
בדרישת

הצעות

The designer loader did not supply a type resolution service, which is a requirement for CodeDom serialization.
טוען המעצב לא סיפק שירות זיהוי, המהווה דרישה עבור עריכה בסדרה של CodeDom.
Friendship is not a requirement of cohabitation.
חברות היא לא דרישה מחייבת של מגורים משותפים.
A remote side security requirement was not fulfilled during increasing the ProtectionLevel and/or ImpersonationLevel.
דרישת אבטחה בצד המרוחק לא מולאה במהלך האימות. נסה להגדיל את הערך של ProtectionLevel ו/או של ImpersonationLevel.
Show gross and/or net requirement for items summarized in different ways.
הצג דרישת ברוטו ו/או נטו עבור פריטים המסוכמים בדרכים שונות.
Countries/regions where a tax exempt number for regular customers is a requirement
מדינות/אזורים בהם מספר פטור ממס עבור לקוחות רגילים הוא דרישה
Refill as per requirement via planned transfer order from the main warehouse?
האם למלא מחדש לפי דרישה באמצעות הזמנת העברה מתוכננת מהמחסן הראשי?
Group planned purchase orders with requirement date in the same period?
האם לקבץ הזמנות רכש מתוכננות עם תאריך דרישה באותה תקופה?
Do you want to learn more about why this requirement is necessary?
האם ברצונך ללמוד עוד אודות מדוע דרישה זו הכרחית?
When on-hand inventory falls below the minimum quantity, master scheduling calculates a requirement for the item.
כאשר המלאי בנמצא קטן מהכמות המינימלית, תזמון האב מחשב דרישה עבור הפריט.
&Complete - Use for production environments. Installs all components to a farm that you can expand with more servers. Requires SQL Server 2008 R2 SP1 (minimum requirement).
&מלאה - לשימוש בסביבות ייצור. התקנת כל הרכיבים לחווה שבאפשרותך להרחיב עם שרתים נוספים. דורשת את SQL Server 2008 R2 SP1 (דרישה מינימלית).
Due to a change in the package configuration introduced after SharePoint 2016 RTM the March Public update is a mandatory requirement in order to install subsequent SharePoint Updates.
עקב שינוי בתצורת החבילה שנוסף אחרי SharePoint 2016 RTM העדכון הציבורי למרץ הוא דרישה הכרחית להתקנת עדכונים עוקבים של SharePoint.
Import requirement file |0 was not found no verifications ran.
קובץ דרישת הייבוא |0 לא נמצא. לא הופעלו אימותים.
You must specify at least a table for the signature requirement.
עליך לציין טבלה אחת לפחות עבור דרישת החתימה.
At least one update type has to be specified for a signature requirement.
יש לציין סוג עדכון אחד לפחות עבור דרישת חתימה.
Group that determines how a requirement is calculated for the item.
קבוצה הקובעת כיצד דרישה מחושבת עבור הפריט.
Job for deletion of requirement transactions in forecast plans and master plans
משימה למחיקה של עסקאות דרישה בתוכניות חיזוי ותוכניות אב
I'll use admin privileges to bypass the authentication requirement.
אני אשתמש הרשאות מנהל כדי לעקוף דרישת האימות.
I'm just assuming the patrol officer would have some sort of age requirement.
אני רק בהנחת קצין הסיור יהיה איזושהי דרישה לגיל.
But in any case, due diligence is a requirement.
אבל בכל מקרה, בדיקת נאותות היא דרישה.
I didn't think a happy ending was a legal requirement.
לא חשבתי שסוף שמח הוא דרישה חוקית.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 389. מדויק: 389. זמן שחלף: 98 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo