הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "same error" לעברית

חפש את same error ב: מילים נרדפות
אותה טעות
Jay Walker: You know, economists love to talk about the stupidity of people who buy lottery tickets. But I suspect you're making the exact same error you're accusing those people of, which is the error of value.
ג'יי ווקר: אתה יודע, כלכלנים תמיד מדברים על הטיפשות של אנשים שמשחקים לוטו. אני חושב שאתה עושה את אותה טעות כמוהם, שהיא טעות של הערכה.
But it turns out the same error was made on properties going back seven years.
אבל מתברר את אותה השגיאה שעשתה על נכסים הולך שבע שנים לאחור.

תוצאות נוספות

When we get negative feedback, we still, the next time we're face with a certain context, tend to make the same errors.
כשאנחנו מקבלים משוב שלילי, עדיין בפעם הבאה באותו מצב, אנחנו נוטים לחזור על אותן טעויות.
It turns out that by using exactly the same error-minimization procedure, one can do that with the network trained to recognize birds, and the result turns out to be... a picture of birds.
במילים אחרות, אתם יודעים שזו ציפור, וכבר יש לכם את הרשת העצבית שאימנתם על ציפורים, אבל מה היא התמונה של הציפור מסתבר שבשימוש בדיוק באותו תהליך מזעור שגיאות, שאפשר לעשות עם רשת שמאומנת להכיר ציפורים, ומסתבר שהתוצאה היא...
Your Honour, the defence makes the same old error of all godless men.
כבודו, הסניגור עושה את אותה שגיאה כמו כל האנשים הכופרים:
I won't make the same grave errors.
No, it's giving me the same 'error' message!
לא, זה עושה לי את "אותה הודעת ה" שגיאה
In particular, two stand out, the same language, same spelling errors.
יש שתיים שבולטות במיוחד, אותו סגנון, אותן שגיאות כתיב.
Your honor, the defense makes the same old error of all godless men - he confuses material things with the great spiritual value of the revealed word.
כבודו, הסניגור עושה את אותה שגיאה:כמו כל האנשים הכופרים הוא מערבב דברים חומריים
It's exactly the same logical error as the logical error of thinking that after the disease test, which is 99 percent accurate, the chance of having the disease is 99 percent.
זוהי אותה טעות לוגית כמו הטעות לחשוב שאחרי הבדיקה למחלה, שמדוייקת ב -99 אחוז, הסיכוי לחלות הוא 99 אחוז.
Dodge committed error the same.
דודג' עשה את אותה טעות והוא מת.
Error: You cannot put a data retrieval services query and an office data connection query on the same sheet.
שגיאה: לא ניתן להציב שאילתת שירות אחזור נתונים ושאילתת חיבור נתוני Office באותו גיליון.
Scheduling Error for resources of same type but different label
שגיאת תזמון עבור משאבים מסוג זהה אך בעלי תווית שונה
Please ensure that the body sections, in the section template, have the same Map property value - otherwise there will be compilation errors when the section template is used in a report.
ודא שמקטעי הגוף, בתבנית המקטע, מכילים אותו ערך מאפיין עבור Map, אחרת יתרחשו שגיאות הידור בעת השימוש בתבנית המקטע בדוח.
Turns all system messages on or off. Prevents modal warnings from stopping the macro (although error messages and dialogs that require user input still appear). This has the same effect as pressing Enter in each message box (typically an OK or Yes).
הפעלה או ביטול של כל הודעות המערכת. מונע מאזהרות מודאליות מלעצור את המאקרו (אם כי הודעות שגיאה או תיבות דו-שיח שדורשות קלט מהמשתמש מופיעות עדיין). לפעולה זו השפעה זהה להקשת Enter בכל תיבת דו-שיח (בדרך כלל 'אישור' או 'כן').
error C1028: All roles constrained as mandatory disjunction must be played by the same object type.
שגיאה C1028: את כל התפקידים שאולצו להיות הפרדה הכרחית יש לשחק באמצעות אותו סוג אובייקט.
"This error means that the requested Web page requires SSL. Try to browse to the same URL, but use""https: "" instead of""http: ""."
"שגיאה זו מציינת כי דף האינטרנט המבוקש מחייב שימוש ב - SSL. נסה לדפדף לאותה כתובת URL אך השתמש בקידומת""https: "" במקום ב - ""http: ""."
This error can occur when too many windows are open at the same time. Close some programs and try the action again.
שגיאה זו עשויה להתרחש כאשר חלונות רבים מדי פתוחים בו-זמנית. סגור תוכניות אחדות ונסה שוב לבצע את הפעולה.
A reassignment error has occured. Verify that the selected resource is not the same as the currently assigned resource.
אירעה שגיאה של הקצאה מחדש. ודא כי המשאב שנבחר אינו זהה למשאב הנוכחי המוקצה.
And what we see is that people tend to keep making errors exactly the same way, over and over again.
ומה שאנחנו רואים הוא שאנשים נוטים לבצע את אותן שגיאות באותו אופן, שוב ושוב.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 39. מדויק: 2. זמן שחלף: 119 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo