הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "sheet" לעברית

חפש את sheet ב: הגדרה מילים נרדפות
גיליון
גליון
דף
סדין
משטח
לוח
נייר
יריעה
יריעת גיליונות
סדינים
הגיליון הסדין הדף לסדין
הסדינים
סדיני
לסדינים
בסדינים

הצעות

227
43
34
30
This sheet operation could not be completed because your workbook contains at least one PivotTable, or filter control.
לא היתה אפשרות להשלים פעולת גיליון זו משום שחוברת העבודה מכילה PivotTable או פקד מסנן אחד לפחות.
Publisher will print one copy of each page per sheet of paper.
Publisher ידפיס עותק אחד של כל עמוד בכל גיליון נייר.
MS Excel 5.0 Dialog sheet types - Sheets will not be saved
סוגי גליון דו-שיח MS Excel 50 - הגליונות לא ישמרו
Open this object's property sheet to set its properties.
פתח את גליון המאפיינים של אובייקט זה כדי להגדיר את מאפייניו.
By default, Illustrator prints each artboard on a single sheet of paper.
כברירת מחדל, Illustrator מדפיסה כל משטח יצירה על דף נייר אחד.
Shane, where's your karate contact sheet?
שיין, איפה דף הקשר של חוג הקראטה שלך?
When you click Save, saves a new style sheet with the rules you selected and attaches it to the current document.
כשלוחצים על הלחצן Save, שומר גיליון סגנונות חדש עם הכללים שנבחרו ומקשר אותו למסמך הנוכחי.
To change a style sheet for a Contribute site, use.
כדי לשנות גיליון סגנונות באתר של Contribute השתמש ב -.
In the Media pop-up menu, specify the target medium for the style sheet.
בתפריט הנפתח Media, ציין את המדיה המיועדת של גיליון הסגנונות.
Unless you select specific images, the contact sheet will include all the images currently displayed in Adobe Bridge.
גיליון הקונטקטים יכלול את כל התמונות המוצגות כרגע ב - Adobe Bridge, אלא אם כן תבחרו תמונות מסוימות.
Excel has detected an inconsistent book structure. There is already a sheet named '|'.
Excel זיהה מבנה ספר בלתי עקבי. כבר קיים גיליון בשם '|'.
Attach additional sheet for multiple Sales/Leasing/Reseller contacts.
צרף גיליון נוסף עבור אנשי קשר רבים של מכירות/החכרה/משווק.
What if we kept just one sheet?
מה אם אנחנו כל הזמן רק גיליון אחד?
A dialog sheet in this workbook contains one or more charts. Because the current version of Excel does not support charts in dialog sheets, all charts will be deleted.
גליון דו-שיח בחוברת עבודה זו מכיל תרשים אחד או יותר. כיוון שהגירסה הנוכחית של Excel אינה תומכת בתרשימים בגליונות דו-שיח, כל התרשימים יימחקו.
There needs to be at least one visible sheet in the workbook.
חוברת העבודה חייבת לכלול גיליון גלוי אחד לפחות.
There's already a sheet with another.
יש כבר גיליון בשם זה. נסה שם אחר.
Print one copy of your publication per sheet
הדפס עותק אחד של הפרסום שלך בכל גיליון
Print multiple copies of your publication on the same sheet
הדפס עותקים מרובים של הפרסום שלך באותו גיליון
Enter a sheet name or click Cancel.
הזן שם גיליון או לחץ על ביטול.
Create or update an expense distribution sheet (EDS).
צור או עדכן גליון התפלגות הוצאות (EDS).
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2045. מדויק: 2045. זמן שחלף: 100 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo