הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "subdirectory" לעברית

חפש את subdirectory ב: הגדרה מילים נרדפות
תיקיית משנה
ספריית משנה
ספריית המשנה
תת-ספרייה
תת הספרייה המשומשת
Reason: A subdirectory in the Browsers application directory was changed or renamed.
סיבה: ספריית משנה בספריית היישום Browsers השתנתה או ששמה השתנה.
Missing required subdirectory such as MetaData\ or Content\, under |0.
חסרה ספריית משנה נדרשת, כגון MetaData\ או Content\, תחת |0.
The data path must be a subdirectory on a non-removable NTFS hard disk drive on the local computer.
נתיב הנתונים חייב להיות ספריית משנה בכונן דיסק קשיח מסוג NTFS שאינו נשלף במחשב מקומי.
Select whether to create a virtual directory (recommended) or create a subdirectory to the IIS home directory
בחר אם ליצור ספריה וירטואלית (מומלץ) או ליצור ספריית משנה לספריה הראשית של IIS
The path is not a subdirectory.
הנתיב אינו ספריית משנה.
You can choose to create a rule that applies to the whole site or to only a specific subdirectory. In the directory structure display for the Web site, select the directory to which the rule applies.
באפשרותך לבחור ליצור כלל שחל על האתר כולו או כלל שחל על ספריית משנה ספציפית בלבד. בתצוגת מבנה הספריות עבור אתר האינטרנט, בחר בספריה עליה הכלל חל.
An error occurred while browsing to the selected folder or subdirectory.
אירעה שגיאה בעת דפדוף אל התיקיה או ספריית המשנה הנבחרת.
Specify the name of the subdirectory used for binary files.
ציין את שם תת הספרייה המשומשת לקבצים בינאריים.
Bellamy, go to that subdirectory.
בלאמי, ללכת לספריית משנה ש.
Maybe it's collapsed into another subdirectory.
אולי זה התמוטט לתוך תיקייה אחרת.
The path: '|0' for the feature xml file must be under a subdirectory of the feature directory at '|1'.
הנתיב: '|0' עבור קובץ ה - xml של התכונה חייב להיות תחת ספריית המשנה של ספריית התכונות ב - '|1'.
An exception was caused attempting to delete the Help Collection MetaData subdirectory |0. |1 |2
נגרם מצב חריג בעת הניסיון למחוק את ספריית המשנה 'מטה-נתונים של אוסף העזרה' |0 |1 |2
The local file system location of the workbook file cache. No value indicates that a subdirectory in the system temporary directory is the location of the workbook file cache.
המיקום של מטמון קובץ חוברת העבודה במערכת הקבצים המקומית. אם לא מופיע ערך סימן שספריית משנה בספריית המערכת הזמנית היא המיקום של מטמון קובץ חוברת העבודה.
Archive is not of a single subdirectory
הארכיון איננו תת-ספרייה יחידה
Pull up the navigation subdirectory.
משוך את תיקיית הניווט
Noncompiled tags (ASCX files) can reside in any virtual directory or subdirectory on the server.
ניתן למקם תגים שלא עברו קומפילציה (קובצי ASCX) בכל ספרייה או תת-ספרייה וירטואלית בשרת.
The Binaries Subdirectory for the Build.
תת הספריות הבינאריות לבנייה.
The Sources Subdirectory for the Build.
תת ספריות המקורות לבנייה.
The following code example is the Web.config file that is created by the Web Site Administration Tool within a restricted subdirectory of the Web site. Access to the restricted subdirectory is allowed for administrators and denied for anonymous users.
דוגמת הקוד הבאה היא הקובץ Web.config file שנוצר על-ידי כלי ניהול האתרים בתוך ספריית משנה מוגבלת של אתר האינטרנט. הגישה לספריית המשנה המוגבלת מותרת למשתמשים מסוג Administrator ונמנעת ממשתמשים אנונימיים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 19. מדויק: 19. זמן שחלף: 37 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo