הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "the intended" לעברית

ראה גם: the intended target
חפש את the intended ב: מילים נרדפות
המיועד
המיועדים
הנמען
מיועד
נועדה
האפקט הרצוי
היעד

הצעות

(You can also assign a color profile to the image that corresponds to the intended output type, such as Rec.
(ניתן גם להקצות לתמונה פרופיל צבע שמתאים לסוג הפלט המיועד, לדוגמה Rec.
Crops to the region specified for the intended finished size of the page.
חיתוך לאזור שהוגדר לקובץ הסופי המיועד של העמוד.
There was no e-mail address found for one or more of the intended e-mail recipients.
לא נמצאה כתובת דואר אלקטרוני עבור אחד או יותר מנמעני הדואר האלקטרוני המיועדים.
Your message did not reach some or all of the intended recipients.
ההודעה שלך לא הגיעה לחלק מהנמענים המיועדים או לכולם.
Indicates a pointer to more information on the intended printing condition.
ציון הפניה למידע נוסף ביחס לתנאי ההדפסה המיועדים.
Encryption ensures that only the intended recipient can view the contents.
הצפנה מבטיחה שרק הנמען המיועד יוכל לצפות בתוכן.
This device would automatically send the intended person the letter as an email.
המכשיר הזה היה אוטומטית שולח לאדם המיועד את המכתב כאימייל.
You may have been the intended victim, sir, yes.
אתה יכול להיות קורבן המיועד, אדוני, כן.
One of the intended victims said something about a magic box.
אחד הקורבנות המיועדים אמר משהו על תיבת קסמים.
Do you have the names of the intended parents?
יש לך את שמות ההורים המיועדים?
The server redirected the request to a different host. Internet Explorer will not authenticate to a host different from the intended server.
השרת ניתב מחדש את הבקשה למחשב מארח אחר. Internet Explorer לא יעבור אימות מול מחשב מארח שאינו השרת המיועד.
The corresponding SID in the domain is not part of the intended account type.
ה - SID התואם בתחום אינו חלק מסוג החשבון המיועד.
The signal strength meter helps you determine whether a watermark is durable enough to survive the intended use of the image.
מד עוצמת האות מסייע לכם לקבוע אם סימן מים הוא עמיד מספיק לשימוש המיועד של התמונה.
This entry can be useful for the intended receiver of the PDF.
ערך זה עשוי להועיל לנמען המיועד של מסמך PDF.
I'm not so sure our victim was the intended victim.
אני לא כל כך בטוח הקורבן שלנו קורבן המיועד.
A wild guess tells me the intended number was 134, not 431,000.
ניחוש פרוע אומר לי שהמספר המיועד הוא 134, לא 431,000.
To make it seem that he and not Joe was the intended victim.
כדי שזה יראה כאילו הוא הקורבן המיועד ולא ג"ו.
None of the intended recipients has a mobile phone number saved in their profile. Please view profiles individually to add a number.
לאף אחד מהנמענים המיועדים אין מספר טלפון נייד השמור בפרופיל שלהם. הצג פרופילים בצורה אינדיבידואלית כדי להוסיף מספר.
And the intended victim, Frankie, described the killer of his would-be killers as having sharp teeth, yellow eyes, pointed ears, and lots of hair with stripes on it.
והקורבן המיועד, פרנקי, תאר את הרוצח שלו שואף להיות רוצחים כבעל שיניים חדות, עיניים צהובות, אוזניים מחודדות, והרבה שיער עם פסים על זה.
A description of the intended printing condition of the job, including type of printing (for example, offset commercial), paper type, and screen frequency.
תיאור תנאי ההדפסה המיועד של העבודה, כולל סוג ההדפסה (לדוגמה, דפוס אופסט מסחרי), סוג נייר ותדר מסך.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 113. מדויק: 113. זמן שחלף: 145 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo