הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "thermodynamics" לעברית

חפש את thermodynamics ב: הגדרה מילים נרדפות
תרמודינמיקה
חוקי התרמודינמיקה
Today's lesson: conservation of energy and the first law of thermodynamics.
השיעור של היום: שימור האנרגיה והחוק הראשון של תרמודינמיקה.
And out of those questions arose the science of thermodynamics.
ומתוך שאלות אלה התעוררו המדע של תרמודינמיקה.
It's called the second law of thermodynamics.
זה נקרא החוק השני של תרמודינמיקה.
But in this case, it's a matter of thermodynamics.
אבל במקרה הזה זה עניין של תרמודינמיקה!
We're supposed to be studying thermodynamics in 5 minutes.
אנחנו אמורים ללמוד תרמודינמיקה בעוד חמש דקות.
But by saying entropy always increases, the second law of thermodynamics is able to explain why time only runs in one direction.
אבל באומרו אנטרופיה תמיד גדלה, החוק השני של תרמודינמיקה הוא מסוגל להסביר מדוע זמן פועל רק בכיוון אחד.
The second law of thermodynamics, for me, demonstrates everything that is powerful and beautiful and profound about physics.
החוק השני של תרמודינמיקה, בשבילי, מדגים את כל מה כי הוא חזק ויפה ועמוק על פיסיקה.
The reason the second law of thermodynamics was so profound was because at its heart it contained a radically new concept,
הסיבה החוק השני של תרמודינמיקה הייתה כה עמוקה היה כי בלבו הוא הכיל מושג חדש באופן קיצוני,
I like to think about the first law of thermodynamics, that no energy in the universe is created...
אני אוהב לחשוב על החוק הראשון של תרמודינמיקה, כי אין אנרגיה ביקום נוצר...
You have never studied thermodynamics or physics and you are doing work that could rewrite the textbooks.
מעולם לא למדת תרמודינמיקה או פיסיקה ואתה עושה עבודה שיכולה לשכתב את ספרי הלימוד.
As you may know, the entire world operates on a universal law: entropy, the second law of thermodynamics.
כפי שאתם אולי יודעים, העולם כולו פועל על פי כלל אוניברסלי: אנטרופיה, החוק השני של תרמודינמיקה.
So the second law of thermodynamics has introduced the concept of an arrow of time into science.
אז החוק השני של תרמודינמיקה הציג את הרעיון של חץ זמן למדע.
In fact, this gut instinct is reflected in one of the most fundamental laws of physics, the second law of thermodynamics, or the law of entropy.
בעצם, תחושת הבטן הזו משתקפת באחד מהחוקים היסודיים ביותר בפיזיקה, החוק השני של תרמודינמיקה, או חוק האנטרופיה.
This is a crucially important insight because it helps us explain the second law of thermodynamics - the law that says that entropy increases in the universe, or in some isolated bit of the universe.
זוהי תובנה חשובה באופן קריטי, מאחר והיא עוזרת לנו להסביר את החוק השני של תרמודינמיקה - החוק האומר שאנטרופיה עולה ביקום, או באזור מבודד של היקום.
The second law of thermodynamics.
החוק השני של תרמודינמיקה.
Right, it's thermodynamics.
הוא צודק, זו תרמודינמיקה
Josh, you have ears that work and a brain that understands thermodynamics.
ג'וש, יש לך אוזנייםשהעבודה ומוח ש מבין תרמודינמיקה.
And lastly, to the slightly obscure world of entropy - the second law of thermodynamics.
ולבסוף, לעולם המעורפל-מה של אנטרופיה, החוק השני של תרמודינמיקה.
Briana Chapman, I was in your thermodynamics lab last semester.
בריאנה צ'פמן, הייתי במעבדת התרמודינמיקה שלך סמסטר שעבר.
This chapter deals with... a fundamental concept in science - the second law of thermodynamics.
הפרק הזה עוסק במושג יסודי במדע: החוק השני של תרמו-דינמיקה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 59. מדויק: 59. זמן שחלף: 86 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo