הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "time constant" לעברית

חפש את time constant ב: מילים נרדפות
קבוע הזמן
So, it turns out we actually had this idea nine years ago, and that's about the time constant for how long it takes to do these kinds of things, so I think we made a lot of progress.
מסתבר שהרעיון הזה היה קיים כבר לפני תשע שנים, וזה בערך קבוע הזמן שלוקח לבצע את הדברים האלה, אז אני חושב שהתקדמנו הרבה.
Expression must be a compile time constant
הביטוי חייב להיות קבוע זמן הידור

תוצאות נוספות

And you can look in the brain of such a child and record those time constants.
ואפשר להסתכל על מוח של ילד כזה ולהקליט את הערכים האלה.
And you can actually look down on the brain of such an individual and witness a change in the time constants and space constants with which, for example, the brain is representing language again.
וניתן ממש לראות את המוח של אדם כזה ולהיות עדים לשינויים בקבועי הזמן והמרחב המייצגים במוח את השפה.
And that results in defective representations of sounds of words - not normal - a different strategy, by a machine that has different time constants and different space constants.
והתוצאה היא פגיעה בייצוג של צלילי מילים, אסטרטגיה שונה ולא נורמלית, של מכונה שיש לה ערכי חלל שונים.
And we know the solar output's not constant through time.
אנחנו יודעים גם שהתפוקה של השמש איננה קבועה לאורך זמן.
However, Moya and I desire time away from your constant bickering.
עם זאת, מויה ואני משתוקק זמן ממריבות בלתי פוסקות שלך.
The constant time is affected by mass, altered by changing the effect of localized gravity...
הזמן הקבוע מושפע מהמסה, משתנה על-ידי שינוי השפעת כוח-המשיכה המקומי...
Okay, the volume of the tank - 760 cubic feet times oxygen flow constant.
אוקי, נפח המיכל עשרים ואחת פעמים של מטר מעוקב של חמצן שזורם קבוע.
The passage of time remains constant, but we can shift our point of view within the data stream as fast as we want.
מהלך הזמן נשאר קבוע, אבל אנחנו יכולים לשנות את נקודת המבט שלנו, בתוך מאגר המידע מהר ככל שנרצה.
I had been spending so much time focused on the constants,
בזבזתי יותר מדי זמן בהתמקדות על הקבועים
So time is just this constant saying no to God's invitation.
עדיין לא" אז הזמן הוא למעשה אמירת "לא" מתמשכת להזמנה של אלוהים.
"To be unstuck in time, in a constant state of stage fright... never knowing what part of my life I'd have to act in next."
להיות מנותק מהזמן" במצב תמידי של פחד במה ובלי הידיעה איזה חלק מחיי" ".עליי לשחק במערכה הבאה
John. However, Moya and I desire time away from your constant bickering.
זמן ממריבות בלתי פוסקות שלך, והרפתקאות זה, עם זאת קישט.
Newton's Second Law says: "Force is equal to the change in momentum per change in time. For a constant mass, force equals mass times acceleration".
החוק השני של ניוטון קובע כי כח המופעל על גוף שווה לשינוי בתנע בזמן. עבור מסה קבועה, הכח שווה למכפלת מסת הגוף בתאוצה שלו.
What we're saying here is the probability of an attack killing X number of people in a country like Iraq is equal to a constant, times the size of that attack, raised to the power of negative alpha.
מה שאנחנו אומרים פה שהסבירות של מתקפה בה יהרגו מספר מסוים של אנשים בארץ כמו עיראק, שווה לקבוע, כפול גודל המתקפה, בחזקת הערך השלילי של אלפא.
Time is a constant, Will.
זמן הוא קבוע, וויל
Constant rain showers this time of year.
יש גשמים חזקים בתקופה הזו של השנה
Constant instead of pay time, which is transferred to the pay system if the item is activated
קבוע במקום זמן תשלום, שמועבר אל מערכת השכר אם הפריט מופעל
Regardless of your time and place, there are some things that are constant.
לא משנה הזמן והמקום שלכם, יש כמה דברים שנשארים קבועים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 64. מדויק: 2. זמן שחלף: 145 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo