הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to a List" לעברית

לרשימה
על רשימה
לרשימת

הצעות

Cannot add rows to a List with the ReadOnly flag set to True.
אין אפשרות להוסיף שורות לרשימה כאשר הדגל ReadOnly מוגדר כ - True.
By attaching this workflow to a List, it makes it possible to initiate the workflow for Items in that List.
צירוף זרימת עבודה זו לרשימה מאפשר לאתחל את זרימת העבודה עבור פריטים ברשימה זו.
This Web Part does not point to a list or library. It may have been customized in SharePoint Designer. Any changes that are made to the Web Part properties will overwrite these custom changes.
Web Part זה אינו מצביע על רשימה או ספריה. ייתכן שהוא הותאם אישית ב - SharePoint Designer. כל השינויים שתבצע במאפייני ה - Web Part יחליפו שינויים מותאמים אישית אלה.
A task list with this name will be used when this site content type is applied to a list.
ייעשה שימוש ברשימת משימות עם שם זה כאשר סוג תוכן אתר זה יוחל על רשימה.
The URL parameter DataSourceName refers to a list that is not an external list.
פרמטר כתובת ה - URL DataSourceName מתייחס לרשימה שאינה רשימה חיצונית.
Associate this reusable workflow to a list in this menu.
שייך זרימת עבודה זו הניתנת לשימוש חוזר לרשימה בתפריט זה.
The file type is then added to a list stored in the registry.
סוג הקובץ המצורף יתווסף לרשימה המאוחסנת ביומן הרישום של המערכת.
You can only add a default approval workflow to a list for which versioning and content approval have been enabled.
באפשרותך להוסיף זרימת עבודה של אישור המשמשת כברירת מחדל רק לרשימה שעבורה ניהול גירסאות ואישור תוכן הפכו לזמינים.
Kyle, you'll just be adding her to a list of people that you've already compromised.
קייל, אתה רק תוסיף אותה לרשימה של אנשים שכבר שמת בסיכון.
The list you selected does not exist. It may have been deleted by another user. Create a new lookup field pointing to a list that does exist.
הרשימה שבחרת אינה קיימת. ייתכן שהיא נמחקה על-ידי משתמש אחר. צור שדה בדיקת מידע חדש המצביע על רשימה קיימת.
Define columns that will be added to a list when the workflow is associated with that list. This option is unavailable for site workflows.
הגדר עמודות שיצורפו לרשימה כאשר זרימת העבודה משויכת לרשימה זו. אפשרות זו אינה זמינה עבור זרימות עבודה של אתר.
Insert a list view that displays related data based on an existing relationship with one of the list views on the page. You can create relationships by adding a lookup column to a list.
הוסף תצוגת רשימה המציגה נתונים קשורים בהתבסס על קשרי גומלין קיימים עם אחת מתצוגות הרשימה בדף. באפשרותך ליצור קשרי גומלין על-ידי הוספת עמודת בדיקת מידע לרשימה.
Create a reusable workflow that can be associated to many lists or content types. When a reusable workflow is associated to a list or content type, it can run on all items in that list or all items of that content type.
צור זרימת עבודה הניתנת לשימוש חוזר שניתן לשייך לרשימות או סוגי תוכן רבים. כאשר זרימת עבודה הניתנת לשימוש חוזר משויכת לרשימה או לסוג תוכן, היא יכולה לפעול בכל הפריטים ברשימה זו או בכל הפריטים מסוג תוכן זה.
Create a site workflow in the current site. A site workflow is not associated to a list or content type and can be started from the All Site Content page in the site. This workflow does not require a list item to run.
צור זרימת עבודה של אתר באתר הנוכחי. זרימת עבודה של אתר אינה משויכת לרשימה או לסוג תוכן, וניתן להפעיל אותה מדף 'כל תוכן האתר' באתר. זרימת עבודה זו אינה מחייבת הפעלה של פריט רשימה.
Association (attaching to a list)
שיוך (צירוף לרשימה)
The object specified does not belong to a list.
האובייקט שצוין לא שייך לרשימה.
Create different kind of subtotals to a list or database
יצירת סוגים שונים של סכומי ביניים עבור רשימה או מסד נתונים.
Installed form templates cannot be published to a list of e-mail recipients.
אין אפשרות לפרסם תבניות טופס מותקנות לרשימת נמעני דואר אלקטרוני.
All I need is enough to compare it to a list of patients.
אני רק צריכה מספיק להשוואה מרשימת מטופלים.
Add that to a list of charges that are stacking by the second.
להוסיף כי לרשימת חיובים כי רודף ידי השני.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 33. מדויק: 33. זמן שחלף: 115 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo