הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to a page" לעברית

חפש את to a page ב: הטיות מילים נרדפות
לעמוד
לדף
על עמוד
עמודים
לתצוגת עמוד
When you add a new repeating region to a page, Dreamweaver detects if there is already a repeating regions group immediately before it.
כשאתה מוסיף אזור חוזר חדש לעמוד, Dreamweaver מזהה אם קיימת קבוצת אזורים חוזרים מיד לפניו.
You can add dynamic content to a page by selecting a content source in the Bindings panel.
ניתן להוסיף תוכן דינמי לעמוד באמצעות בחירת מקור תוכן בחלונית Bindings.
Link to a page where you can erase all crawled content.
קישור לדף שבו באפשרותך למחוק את כל התוכן שנסרק.
The URL does not point to a page.
כתובת ה - URL אינה מפנה לדף.
If you apply a server behavior to a page and then edit the behavior in, instances of the old behavior no longer appear in the Server Behaviors panel.
בשעת החלת התנהגות שרת על עמוד ועריכת ההתנהגות ב - לאחר מכן, מופעים של ההתנהגות הישנה אינם מוצגים בחלונית Server Behaviors.
Applying a master to a page (left) and applying a master to a spread (right)
החלת מאסטר על עמוד (משמאל) והחלת מאסטר על כפולה (מימין)
Use the Server Behavior panel to add server behaviors to a page, edit server behaviors, and create server behaviors.
השתמש בחלונית Server Behavior להוספת התנהגויות שרת של לעמוד, לעריכת התנהגויות שרת וליצירת התנהגויות שרת.
Jumps to a page after going to the previous view.
עובר לעמוד לאחר חזרה לתצוגה הקודמת.
However, this documentation refers to a page as static if it is sent to the browser without modifications.
עם זאת, תיעוד זה מתייחס לעמוד כסטטי אם הוא נשלח לדפדפן ללא שינויים.
Use the Bindings panel to define and edit sources of dynamic content, add dynamic content to a page, and apply data formats to dynamic text.
השתמש בחלונית Bindings להגדרה ולעריכה של מקורות תוכן דינמי, להוספת תוכן דינמי לעמוד ולהחלת תבניות נתונים על טקסט דינמי.
After adding dynamic content to a page, delete it in one the following ways:
לאחר הוספת תוכן דינמי לעמוד, מחק אותו באחת מהדרכים הבאות:
This dialog box appears if at least one of the selected presets has been assigned to a page.
תיבת דו-שיח זו מוצגת אם לפחות אחת מהגדרות ההשמנה הקבועות מראש שנבחרו הוקצתה לעמוד.
With ASP pages, you must add a command object to a page to run a stored procedure.
בעמודי ASP, עלייך להוסיף לעמוד אובייקט פקודה כדי להריץ הליך שמור.
Each bookmark jumps to a page, text, or graphic in your document.
כל סימנייה מפנה לעמוד, לטקסט או לגרפיקה במסמך.
You can create a hyperlink to a page without first creating a destination.
ניתן ליצור היפר-קישור לעמוד מבלי ליצור תחילה יעד.
It enables your colleagues or clients to browse to a page in a site that you created, and to edit or update the page if they have permission to do so.
הוא מאפשר לעמיתים וללקוחות לעיין לעמוד באתר שיצרת, ולערוך או לעדכן את העמוד אם הם קיבלו הרשאה לעשות זאת.
If you create a hyperlink to a page or text anchor in a different document, make sure that the exported files appear in the same folder.
אם יוצרים היפר-קישור לעמוד או לעוגן טקסט במסמך אחר, ודא שהקבצים המיוצאים מופיעים באותה תיקייה.
For example, to place imported XML content into the layout, you can drag elements from the Structure pane directly to a page.
לדוגמה, למיקום תוכן XML מיובא בפריסה, ניתן לגרור רכיבים מהלוח 'מבנה' ישירות לעמוד.
Add this button to a page so users can decide when to apply their filter choices. Otherwise, each filter is applied when its value is changed.
הוסף לחצן זה לדף כדי שמשתמשים יוכלו להחליט מתי להחיל את אפשרויות המסננים שלהם. אחרת, כל מסנן יוחל כאשר הערך שלו ישתנה.
When you add a library item to a page, the actual content is inserted in the document along with a reference to the library item.
בשעת הוספת פריט ספרייה לעמוד, התוכן עצמו נוסף למסמך יחד עם הפנייה לפריט הספרייה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 64. מדויק: 64. זמן שחלף: 123 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo