הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to include" לעברית

חפש את to include ב: מילים נרדפות
שיכלול
כדי לכלול שייכללו
לשתף
להכליל
להכניס
כדי שתכלול
כך שתכלול
כך שיכללו
לכולל
לכלילת
כולל

הצעות

We can amend his database to include additional skills.
נוכל לשפר את בסיס הנתונים שלו כך שיכלול כישורים נוספים.
Indicates whether a TableLayoutPanel will expand to include new cells when all existing cells are occupied.
מציין אם TableLayoutPanel יתרחב כדי לכלול תאים חדשים לאחר שכל התאים קיימים יתמלאו.
For example, to include alternate renditions with a multimedia file, choose Acrobat 6.0 compatibility.
לדוגמה, כדי לכלול עיבודים חלופיים של קובץ מולטימדיה, יש לבחור תאימות ל - Acrobat 6.0.
Choose the elements to include in the slide master.
בחר את הרכיבים שייכללו בתבנית הבסיס לשקופיות.
Select other elements to include in your letter.
בחר רכיבים נוספים שייכללו במכתב שלך.
You can use it to browse thousands of themes on Kuler, and then download some to edit or to include in your own projects.
ניתן להשתמש בו כדי לעיין באלפי נושאים ב - Kuler, ולאחר מכן להוריד חלק מהם לעריכה או כדי לכלול אותם בפרוייקטים.
Use this option to include custom XMP fields.
השתמשו באפשרות זו כדי לכלול שדות XMP מותאמים אישית.
Limiting the business view to include only the companies found in this domain
הגבלת התצוגה העסקית כדי לכלול רק את החברות שנמצאות בתחום זה
Use the + button to include delegates in the remove list.
השתמש בלחצן + כדי לכלול נציגים ברשימת ההסרה.
This data provider does not support totals that exclude hidden items. Totals will be reset to include hidden items when the PivotTable report is updated.
ספק נתונים זה אינו תומך בסכומים השוללים פריטים נסתרים. הסכומים יאופסו כדי לכלול פריטים נסתרים כשדוח PivotTable מתעדכן.
Select this checkbox to include financial dimensions on the opening transactions generated for the balance sheet accounts.
בחר בתיבת סימון זו כדי לכלול ממדים כספיים בעסקאות הפתיחה הנוצרות עבור חשבונות המאזן.
Select this option to include invoices on behalf of other companies in the proposal
בחר אפשרות זו כדי לכלול חשבוניות בשמן של חברות אחרות בהצעה
Type comments to include with your completed tasks.
הקלד הערות שייכללו עם המשימות שלך שהושלמו.
You can choose up to three products to include in the comparison.
באפשרותך לבחור עד שלושה מוצרים שייכללו בהשוואה.
Select the permissions to include in this permission level.
בחר את ההרשאות שייכללו ברמת הרשאה זו.
When you export a document as a Flash file, you can set the output size, specify the pages to include, and make various conversion and compression choices.
כשמייצאים מסמך כקובץ Flash, ניתן להגדיר את גודל הפלט, לציין את העמודים שייכללו, ולבחור אפשרויות המרה ודחיסה שונות.
Create a text frame large enough to include all the header or footer information.
צור מסגרת טקסט גדולה מספיק כדי לכלול את כל נתוני הכותרת העליונה או התחתונה.
Select to include the full folder path with the file name.
בחר כדי לכלול את נתיב התיקייה המלא בשם הקובץ.
Object (check to include in update)
אובייקט (סמן כדי לכלול בעדכון)
Select this option to include layer visibility changes in history steps.
בחרו באפשרות זו כדי לכלול שינויים בתצוגת השכבה כצעדים בהיסטוריה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 788. מדויק: 788. זמן שחלף: 251 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo