הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "usage" לעברית

ראה גם: energy usage
חפש את usage ב: הגדרה מילים נרדפות
שימוש
צריכת
השימושים
השימוש
לשימוש
ניצול
בשימוש
שהשימוש

הצעות

For information on usage and command line parameters, see Setup.htm. Copyright Microsoft rights reserved.
לקבלת מידע אודות פרמטרי שימוש ושורת פקודה, עיין ב - Setup.htm. Copyright Microsoft הזכויות שמורות.
Invalid usage of query execution. The query should be executed by using ExecuteQuery method on the client context object.
שימוש לא חוקי בביצוע שאילתה. יש לבצע את השאילתה באמצעות פעולת השירות ExecuteQuery באובייקט ההקשר של הלקוח.
Gain control of your power usage through comprehensive and flexible monitoring capabilities:
קבל שליטה על צריכת החשמל באמצעות יכולות ניטור מקיפות וגמישות:
See your power usage at a glance and create custom shutdown configurations.
ראה במבט מהיר מהי צריכת החשמל שלך וצור הגדרות כיבוי מותאמות אישית.
It also adds usage rights to the form so that recipients can save the form in Adobe Reader.
הוא גם מוסיף זכויות שימוש לטופס, כדי שהנמענים יוכלו לשמור את הטופס ב - Adobe Reader.
OptiPlex FX160 is a high-end thin client designed to support innovative Flexible Computing infrastructure and usage models.
OptiPlex FX160 הוא לקוח רזה ברמה גבוהה שתוכנן כדי לתמוך בתשתית מחשוב גמיש ובדגמי שימוש חדשניים.
Improve Banshee by sending anonymous usage data
שיפור Banshee על ידי שליחת נתוני שימוש אלמוניים
Private memory usage (in KB):
שימוש בזיכרון פרטי (ב - KB):
Virtual memory usage (in KB):
שימוש בזיכרון וירטואלי (ב - KB):
Unexpected CRM MAPI store usage pattern.
תבנית שימוש לא צפויה במאגר MAPI של CRM.
Imports usage log files into the logging database.
ייבוא של קבצי יומן רישום שימוש למסד הנתונים של הרישום.
Web service not found; cannot restore usage settings.
שירות האינטרנט לא אותר; אין אפשרות לשחזר הגדרות שימוש.
General usage and "how to" questions with Dell factory-installed software;
שימוש כללי ושאלות "כיצד לבצע" בנוגע לתוכנות Dell שהותקנו על-ידי היצרן;
Include date usage processing was last run
כלול את התאריך בו הופעל לאחרונה עיבוד שימוש
If usage rights are enabled, Reader users can also save comments, entries in form fields, or digital signatures that they have added to a document.
אם הופעלו זכויות שימוש במסמך, משתמשי Reader יכולים גם לשמור הערות, פריטים בשדות טופס או חתימות דיגיטליות שנוספו למסמך.
Click here to view detailed usage and charges
לחץ כאן כדי להציג מידע מפורט אודות שימוש וחיובים
Invalid usage of crosscompany in this context.
שימוש לא חוקי בבין-חברתיות בהקשר זה.
Define your Macro using the Live Search syntax. Click any operator in the list to show help and a usage example.
הגדר את המאקרו שלך תוך שימוש בתחביר של Live Search. לחץ על אופרטור כלשהו ברשימה להצגת עזרה ודוגמת שימוש.
Refresh CPU usage numbers (in minutes):
רענן מספרי שימוש ב - CPU (בדקות):
Action performed when CPU usage exceeds maximum CPU use:
פעולה מבוצעת כאשר שימוש ב - CPU חורג משימוש מרבי ב - CPU:
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 607. מדויק: 607. זמן שחלף: 102 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo