הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "user interface" לעברית

חפש את user interface ב: מילים נרדפות
ממשק משתמש
ממשק המשתמש
לממשק המשתמש
מנשק המשתמש
The Dell AX4-5 arrays offer an intuitive user interface that helps simplify operations and capacity allocation.
מערכי AX4-5 של Dell מספקים ממשק משתמש אינטואיטיבי המסייע לפשט את הפעילות ואת הקצאת הקיבולת.
The AX4-5 comes with Navisphere Express, an intuitive user interface that simplifies installation and operation and allows users to allocate new capacity in seconds.
AX4-5 מגיע עם Navisphere Express, ממשק משתמש אינטואיטיבי המפשט את ההתקנה ואת התפעול, ומאפשר למשתמשים להקצות קיבולת חדשה בתוך שניות.
Microsoft CRM Web provides the web user interface.
יישום אינטרנט של Microsoft CRM. מספק את ממשק המשתמש באינטרנט.
There was an error starting the Windows Installer service user interface. Contact your support personnel.
אירעה שגיאה בעת הפעלת ממשק המשתמש של שירות Windows Installer. פנה אל צוות התמיכה שלך.
Adds entry points for social tagging and note board commenting to the ribbon user interface.
הוספת נקודות כניסה עבור תיוג חברתי ולוח הערות המוסיפות הערות לממשק המשתמש של רצועת הכלים.
Determines whether the page name is exposed in the user interface (UI).
קובע אם שם העמוד נחשף לממשק המשתמש (UI).
Failed to show account change user interface. Restart Outlook, and then try again.
הצגת ממשק המשתמש של שינוי החשבון נכשלה. הפעל את Outlook מחדש ולאחר מכן נסה שוב.
While previewing the updated user interface, you will see features that are not available in earlier versions of SharePoint.
בעת הצגה מקדימה של ממשק המשתמש המעודכן, תראה תכונות שאינן זמינות בגירסאות קודמות של SharePoint.
Customizes the Word user interface (menus, keyboard and toolbars)
התאמה אישית של ממשק המשתמש של Word (תפריטים, לוח מקשים וסרגלי כלים)
Directory Accessed is the number of times subscribers accessed the Main Menu Directory option by using the telephone user interface.
Directory Accessed הוא מספר הפעמים שמנויים ניגשו לאפשרות 'מדריך הכתובות' בתפריט הראשי באמצעות ממשק המשתמש של הטלפון.
Selecting a department will filter fields and resources throughout the portfolio analysis user interface.
בחירת מחלקה תגרום לסינון שדות ומשאבים ברחבי ממשק המשתמש של ניתוח תיקים.
Enables/Disables chart area range selection user interface.
הפעלה/השבתה של ממשק משתמש לבחירת טווח אזור התרשים.
And that's very important, the user interface.
וזה מאוד חשוב, ממשק המשתמש.
So it's actually a multi-dimensional user interface.
כך שזהו למעשה ממשק משתמש רב-מימדי.
For non-English users, specifying the language pack bundle with a/prepare* switch will allow Setup to display messages in the language of the current user interface.
עבור משתמשים שאינם דוברי אנגלית, ציון חבילת ערכות השפה עם הבורר/prepare* יאפשר לתוכנית ההתקנה להציג הודעות בשפה של ממשק המשתמש הנוכחי.
Verify that any element with its own user interface is device-independent.
ודא שכל רכיב עם ממשק משתמש משלו אינו תלוי-התקן.
A certificate is no longer available via Windows CardSpace due to the fact that the user interface process is no longer active.
אין עוד אישור זמין דרך Windows CardSpace בשל העובדה שתהליך ממשק המשתמש אינו פעיל עוד.
A new, visually exciting user interface
ממשק משתמש חדש, מדהים מבחינה חזותית
Change Bars have been become interactive components of the user interface and are not distinguished by color in Microsoft Word. If accessed, the Options.RevisedLinesColor property always returns the value for wdBlack (1).
סרגלי שינויים הפכו לרכיבים אינטראקטיביים של ממשק המשתמש ואינם מופיעים בצבע שונה ב - Microsoft Word. אם תיגש אליהם, המאפיין Options.RevisedLinesColor יחזיר תמיד את הערך עבור wdBlack (1).
This template contains custom user interface elements, such as task panes, menus, or toolbars. These features will not be available in the SharePoint Workspace InfoPath Forms tool.
תבנית זו מכילה רכיבים מותאמים אישית של ממשק משתמש, כגון חלוניות משימות, תפריטים או סרגלי כלים. תכונות אלה לא יהיו זמינות בכלי הטפסים של SharePoint Workspace InfoPath.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 158. מדויק: 158. זמן שחלף: 117 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo