הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "visible" לעברית

חפש את visible ב: הגדרה מילים נרדפות
גלוי
נראה
גלויים גלויות הגלוי הגלויות נראית לעין הגלויים נראים לעין
לנראה
מוצגת
לגלוי
נראות לעין
ניתן לראות
רואים

הצעות

Created by Exchange 4.5 or greater, only visible on versions less than 4.5.
נוצר על-ידי Exchange 4.5 ואילך, גלוי רק בגירסאות קודמות לגירסה 4.5.
It exists as a JavaScript object whose information is only visible when you specify exactly how to display it on the web page.
הערכה קיימת כאובייקט JavaScript, שהמידע שלו גלוי רק כשאתה מציין כיצד בדיוק להציגו בעמוד האינטרנט.
Typelib export: Non COM visible value type in method signature.
ייצוא Typelib: סוג ערך נראה שאינו COM בחתימת פעולת שירות.
You won't see any visible changes to the work space until you open a ColdFusion document.
לא ניתן לראות שינויים גלויים במרחב העבודה של עד לפתיחת מסמך ColdFusion.
Press the Escape key to return to the application. Changes to the data will not be immediately visible.
הקש על מקש Escape כדי לחזור ליישום. שינויים בנתונים לא יהיו גלויים באופן מיידי.
The object type is not visible to COM. You need to set ComVisibleAttribute attribute to True.
סוג האובייקט אינו גלוי ל - COM. עליך להגדיר את התכונה ComVisibleAttribute ל - True.
Whether the field's HeaderText is visible. This property is used to control layout by some controls.
קביעה אם HeaderText של השדה גלוי. מאפיין זה משמש לקביעת הפריסה על-ידי פקדים אחדים.
True if the control remains visible when a user is logged in.
מוגדר כ - True אם הפקד נשאר גלוי כאשר משתמש מחובר.
CurrencyCode should be SecondaryCurrency when the field uses an extended data type derived from AmountMSTSecondary and the field is visible for analysis.
מומלץ שהמאפיין CurrencyCode יוגדר כ - SecondaryCurrency כאשר השדה משתמש בסוג נתונים מורחבים הנגזר מ - AmountMSTSecondary והשדה גלוי לצורך ניתוח.
Not a user visible counter. This is a standard 'base' as used by the perfmon infrastructure.
מונה זה אינו גלוי למשתמש. זהו 'בסיס' סטנדרטי כפי שנמצא בשימוש על-ידי תשתית perfmon.
If the imported Microsoft Excel document displays red dots in cells, adjust cell size or text attributes so that overset content becomes visible.
אם מופיעות נקודות אדומות בתאים של מסמך Microsoft Excel מיובא, התאם את גודל התא או את תכונות הטקסט כך שעודף התוכן יהיה גלוי.
Makes all hidden surfaces visible again.
גורם לכל המשטחים המוסתרים להיות שוב גלויים.
It can be concealed and visible.
זה יכול להיות גם נסתר וגם גלוי.
No visible tats or track marks.
אין תיעוד גלוי לבד בלוי או סימני הליכה.
All of the other pre-existing objects in your database will remain visible within Access, but they will not be shown on the server when you publish.
כל שאר האובייקטים הקיימים מראש במסד הנתונים יישארו גלויים ב - Access, אך הם לא יוצגו בשרת בעת הפרסום.
There needs to be at least one visible sheet in the workbook.
חוברת העבודה חייבת לכלול גיליון גלוי אחד לפחות.
The SearchFolder is already visible to Outlook. There is already an associated message with the information of this SearchFolder.
SearchFolder כבר גלוי ל - Outlook. כבר קיימת הודעה המשויכת למידע של SearchFolder זה.
the selected drawing objects are not all on a single visible page
אובייקטי הציור הנבחרים אינם נמצאים כולם בעמוד גלוי אחד
Specify what meeting information will be visible on the resource's calendar.
ציין איזה מידע אודות פגישה יהיה גלוי בלוח השנה של המשאב.
Embedded documents may include information that's not visible in the file.
מסמכים מוטבעים עשויים לכלול מידע שאינו גלוי בקובץ.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1665. מדויק: 1665. זמן שחלף: 92 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo