הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "was set" לעברית

חפש את was set ב: מילים נרדפות
נקבע
הוגדר
טמנו
הוצב
הוקם
הוקמה
הוצתה
סידרו

הצעות

140
Weapons hot was set for 0600.
נשק חם נקבע לאוי ושישה מאה.
Margo Gower was set to back it on the show.
מרגו גאוור נקבע ל לגבות אותו בתכנית.
The MSBuild task is skipping the remaining targets because the StopOnFirstFailure parameter was set to true.
המשימה MSBuild מדלגת על היעדים הנותרים מאחר שהפרמטר StopOnFirstFailure הוגדר כ - True.
MSB3242: Conflict between mutually exclusive parameters. AutoUnify was 'true' and AppConfigFile was set.
MSB3242: התנגשות בין פרמטרים השייכים לקבוצה אחת בלבד. AutoUnify הוגדר כ - 'True' ו - AppConfigFile הוגדר.
MSB3653: AxTlbBaseTask is not an executable task. If deriving from it, please ensure the ToolName property was set.
MSB3653: AxTlbBaseTask אינו משימת קובץ הפעלה. אם בוצעה ממנו גזירה, ודא שהמאפיין ToolName הוגדר.
The Microsoft Exchange Transport Log Search service failed because the parameter that sets the location of the message tracking logs was set to an invalid value.
שירות החיפוש של יומן התעבורה של Microsoft Exchange נכשל מפני שהפרמטר שמגדיר את המיקום של יומני המעקב אחר הודעות הוגדר כערך לא חוקי.
The basic mailbox information was set successfully.
המידע הבסיסי אודות תיבת הדואר הוגדר בהצלחה.
Binding validation failed because the TransportBindingElement's ManualAddressing property was set to true on a binding that is configured to create reliable sessions. This combination is not supported and the channel factory or service host was not opened.
אימות האיגוד נכשל כיוון שהמאפיין ManualAddressing של TransportBindingElement הוגדר כ - True באיגוד שמוגדר ליצור הפעלות אמינות. אין תמיכה בשילוב זה ומפעל הערוצים או מארח השירות לא נפתחו.
The rocket was set to launch 10 hours from now!
נקבע הרקטה להשיק 10 שעות מעכשיו!
The bomb was set to detonate when the drawer opened.
הפצצה נקבע לפוצץ כאשר המגירה נפתחה.
Well, that was before the execution was set.
ובכן, זה היה לפני הביצוע נקבע.
A man named Boothe was set to join us.
אדם בשם בות נקבע להצטרף אלינו.
But it seems that his phone was set to automatically upload photographs here.
אבל נראה כי הטלפון שלו נקבע להעלות תמונות כאן באופן אוטומטי.
I need to determine if it was set intentionally.
אני צריך לקבוע אם זה נקבע במכוון.
The date was set, invitations mailed out.
התאריך נקבע, הזמנות בדואר החוצה.
The Default Value property was set to an expression that will not be specified on the SharePoint column. Specifically, it was neither a static value nor =Date(), which only applies to Date fields.
המאפיין ערך ברירת מחדל הוגדר כביטוי שלא יצוין בעמודה SharePoint. באופן ספציפי, הערך לא היה ערך סטטי ולא =Date (), החל על שדות תאריך בלבד.
So the date was set eight months later, and unfortunately for me,
אז נקבע המועד שמונה חודשים מאוחר יותר, ולמרבה הצער בשבילי,
And on that day, my bark was set on a course that neither tempest nor leviathan could alter.
וביום ההוא, נקבע מסלול הסירה שלי שאותו לא סערה ולא לוויתן יכולים לשנות.
The trap was set, Father, but they did not advance.
המלכודת נקבע, אב, אבל הם לא התקדמו.
The second was set to strike at John himself, when he was still a child.
השני הוגדר לפגוע בג'ון עצמו, כשהוא היה עדיין ילד.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 325. מדויק: 325. זמן שחלף: 327 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo