הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: will see
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "will" לעברית

הצעות

will never 5870
will take 4453
will come 3432
will make 3318
there will 3269
will go 2927
will find 2714
2497
will kill 2323
This will open a Settings dialog box.
פעולה זו תביא לפתיחת תיבת הדו-שיח Settings (הגדרות).
Setting this option will automatically refresh the dataview asynchronously.
הגדרת אפשרות זו תרענן אוטומטית את ה - Dataview בצורה אסינכרונית.
Microsoft Dynamics will rename this Favorite.
Microsoft Dynamics ישנה את שמו של פריט מועדף זה.
Forget something? OneNote never will.
שכחת משהו? OneNote לא ישכח אף פעם.
Creates a new remote powershell session to endpoint. It will prompt for credentials and will use Basic Auth.
יוצר הפעלת Powershell מרוחק חדשה לנקודת קצה של. תוצג בקשה לאישורים וייעשה שימוש באימות בסיסי.
An update will be installed and Lync will restart shortly.
העדכון יותקן ו - Lync יופעל מחדש תוך זמן קצר.
Access will create a table that will maintain a link to the source data.
Access ייצור טבלה שתכיל קישור לנתוני המקור.
Hermes will relax and Zoidberg will eat.
אז סגרנו, הרמיס ילך לנוח וזוידברג יקבל אוכל.
Welcome! This assistant will help you setup the program OnTV will use to download TV listings for your country.
ברוך בואך! מסייע זה יסייע לך להגדיר את התכנית שבה OnTV תשתמש כדי להוריד את רישומי הטלוויזיה עבור המדינה שלך.
Indicates if Windows will draw the menu item or if the user will handle the painting.
ציון אם Windows יצייר את פריט התפריט או אם המשתמש יטפל בצביעה.
This will discard the selected documents from your computer. These documents will still be available from the SharePoint site.
פעולה זו תגרום לביטול המסמכים הנבחרים במחשב שלך. מסמכים אלה יהיו עדיין זמינים באתר SharePoint.
There are existing backup copies of this section that will not be password protected. (! idspnOneNote) will protect any future backups.
ישנם עותקי גיבוי קיימים של מקטע זה שלא יהיו מוגנים באמצעות סיסמה. ( idspnOneNote) יגן על כל הגיבויים העתידיים.
Anything above marked with a red X will not appear in this SmartArt graphic and will not be saved.
כל פריט לעיל המסומן ב - X אדום לא יופיע בגרפיקת SmartArt זו ולא יישמר.
We will keep quiet so there will be journalists.
נשמור על כך בשקט, כדי שלא תהיה המולה תקשורתית.
Access will create a table that will maintain a link to the source data. Changes made to the data in Access will be reflected in the source and vice versa.
Access ייצור טבלה שתשמור על קישור לנתוני המקור. שינויים המתבצעים בנתונים ב - Access ישתקפו במקור ולהיפך.
The Removal Wizard will guide you through the removal of previous versions of Microsoft Office and will allow you to decide which applications will be removed.
אשף ההסרה ידריך אותך לאורך תהליך ההסרה של גירסאות קודמות של Microsoft Office ויאפשר לך להחליט אילו יישומים יוסרו.
The insect population will increase, and subsistence farming will be ruined.
אוכלוסיית החרקים תגדל וחקלאות הקיום תיהרס.
Kozlow will take the list and he will kill you.
קוזלוב ייקח את הרשימה ויהרוג אותך.
When will we tell Rachel what actually will happen?
מתי נספר לרייצ"ל מה באמת עומד לקרות?
You will bend the Americans to your will?
תכופף את האמריקאים על פי רצונך?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 350239. מדויק: 350239. זמן שחלף: 705 ms.

will never 5870
will take 4453
will come 3432
will make 3318
there will 3269
will go 2927
will find 2714
will kill 2323

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo