הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "Only" לפולנית

הצעות

+10k
+10k
8912
7966
5440
only if 4822
but only 3352
Only the EU-based importer cooperated with the investigation.
Tylko importer mający siedzibę w Unii Europejskiej podjął współpracę w ramach dochodzenia.
Only if figures on transactions received are available.
Tylko, jeśli dane dotyczące transakcji wysłanych i otrzymanych są dostępne odrębnie.
Only applicable to surveillance programmes to be approved by the Commission.
Odnosi się jedynie do tych programów nadzoru, które zostaną zatwierdzone przez Komisję.
Only live immunological veterinary medicinal products require overdose testing.
Jedynie żywe immunologiczne weterynaryjne produkty lecznicze wymagają badań nad nadmiernymi dawkami.
Only amendments that directly relate to the text are admissible.
Dopuszczalne są wyłącznie te poprawki, których treść ma bezpośredni związek z tekstem.
Only institutions may submit such requests.
Z tego rodzaju wnioskami mogą występować wyłącznie instytucje.
Only applicable for operational programmes expressed in total cost.
Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.
Only uses as insecticide and acaricide may be authorised.
Dopuszcza się wyłącznie zezwolenie na stosowanie w charakterze środka owadobójczego i akarycydu.
Only outbound postal services will therefore be considered the relevant market.
Z tego względu za rynek właściwy będzie uznawany jedynie rynek wychodzących usług pocztowych.
Only applicable when reporting by currency.
Dotyczy wyłącznie wykazywania informacji w podziale wg walut.
Only intermediate financial report is due by 2015.
W 2015 r. przedkłada się jedynie okresowe sprawozdanie finansowe.
Only to be completed if special conditions apply.
Wypełnić jedynie w przypadku, gdy zastosowanie mają warunki szczególne.
Only the animals have no soul.
Jedynie zwierzęta nie mają, ale odczuwają ból.
Only coordinated offer levels shall be auctioned.
Przedmiotem sprzedaży w ramach aukcji są wyłącznie uzgodnione poziomy oferty.
Only found in industrial plants and toxic waste dumps.
Można taki znaleźć jedynie w zakładach przemysłowych i na wysypiskach toksycznych odpadów.
Only importers may lodge licence applications.
Wnioski o wydanie pozwolenia mogą być składane wyłącznie przez importerów.
Only animals with healthy intact skin should be used.
Do badania można wykorzystać jedynie zwierzęta ze zdrową, nieuszkodzoną skórą.
Only normal animals proceed directly to slaughter.
Jedynie prawidłowo zachowujące się zwierzęta kierowane są do uboju.
Only very finely homogenised samples give reproducible results.
Jedynie bardzo drobno homogenizowane próbki pozwalają na uzyskanie powtarzalnych wyników.
Only to make your retirement comfortable.
Jedynie sprawienia, by twoja emerytura była komfortowa.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 281923. מדויק: 281923. זמן שחלף: 506 ms.

only if 4822
but only 3352

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo