הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: ratio between
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "Ratio" לפולנית

הצעות

Ratio of air/water volume in the vessel should be identical for test and control group.
Stosunek powietrza do wody w naczyniu powinien być identyczny w grupie kontrolnej i badanej.
Ratio MRCi-j to TRCi-j for individual tissues/products
Stosunek MRCi-j do TRCi-j w odniesieniu do poszczególnych tkanek/produktów
The restructuring plan uses the term 'Solvency Ratio'.
W planie restrukturyzacji wykorzystuje się wskaźnik wypłacalności.
Primary Energy Ratio (PER) and Annual CO2 emissions
Wskaźnik zużycia energii pierwotnej (PER) i roczna emisja CO2
Ratio 'Population per MEP' 2009-2014
Współczynnik "Ludność/poseł do PE" 2009-2014
Treatment should be continued for at least 5 days and until adequate oral anticoagulation is established (International Normalised Ratio 2 to 3).
Leczenie należy kontynuować co najmniej przez 5 dni i do czasu ustalenia odpowiedniej terapii doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (międzynarodowy współczynnik znormalizowany 2 do 3).
(International Normalised Ratio 2 to 3).
doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (międzynarodowy współczynnik znormalizowany 2 do 3).
Net Stable Funding Ratio as reported in accordance with Article 415 of Regulation (EU) No 575/2013.
Wskaźnik stabilnego finansowania netto zgłaszany zgodnie z art. 415 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.
Medical expense - Ratio of insured persons using type of healthcare - Countries
Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych - Wskaźnik osób ubezpieczonych, które korzystają z poszczególnych rodzajów opieki zdrowotnej - Kraje
Ratio of insured persons using medical practitioner
Wskaźnik osób ubezpieczonych korzystających z konsultacji lekarskiej
Ratio: iron to total tartrate isomers 1:1,5
Stosunek: żelazo do izomerów winianu ogółem 1:1,5
Ratio of the total kitchen water consumption by the number of covers (dining guests) served.
Stosunek całkowitego zużycia wody w kuchni do liczby nakryć (gości).
'CIR' means Cost to Income Ratio, calculated as operating expenses divided by operating income.
"CIR" oznacza wskaźnik kosztów do dochodów obliczony jako koszty operacyjne podzielone przez przychody z działalności operacyjnej.
Gas Energy Ratio over the hot part of the WHTC test-cycle (df): ...
Wskaźnik energetyczny gazu w badaniu WHTC w cyklu gorącego rozruchu (df): ...
Ratio of ESF for more developed regions
Współczynnik wsparcia z EFS dla regionów lepiej rozwiniętych
Ratio of cross sectional areas of isokinetic probe and exhaust pipe.
Stosunek przekroju poprzecznego sondy izokinetycznej do przekroju poprzecznego rury wydechowej.
[2] Ratio commitments/payments based on the Commission profile COM(2004)0498.
[2] Stosunek zobowiązania/płatności w oparciu o profil Komisji COM(2004)0498.
Ratio[t CO2/t Ca-, Mg- or other Carbonate]
Stosunek [t CO2/t Ca-, Mg- lub innego węglanu]
Ratio of the rolling resistance to the load on the tyre [4].
Stosunek oporu toczenia do obciążenia opony [4].
Ratio of the total number of enterprises providing IVT to the total number of enterprises.
Stosunek łącznej liczby przedsiębiorstw realizujących PSZ do łącznej liczby przedsiębiorstw.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3709. מדויק: 3709. זמן שחלף: 87 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo