הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: all right all of at all
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "all" לפולנית

הצעות

+10k
+10k
+10k
all over +10k
all about +10k
all day 9397
all night 7362
Seattle all, King County all.
Niech szukają samochodu Linden w Seattle i całym hrabstwie King.
And that's all not all - William Hill Casino Club is committed to rewarding our regular players with great bonus offers all year round.
I to jeszcze nie wszystko - William Hill Casino Club ma potrzebę nagradzania swoich stałych graczy świetnymi ofertami bonusowymi przez cały rok na okrągło.
You can't hate all Cardassians or all Klingons or all humans.
Nie możesz nienawidzić wszystkich Kardasjan lub wszystkich Klingonów lub wszystkich Ludzi.
Above all, the most precious thing about Buddhism is its ultimate goal of achieving complete liberation from all suffering for all sentient beings.
Ponad wszystkim, najistotniejszą rzeczą w buddyzmie jest jego cel najwyższy, którym jest całkowite wyzwolenie z cierpienia wszystkich czujących istot.
We've searched all his usual haunts, questioned all his associates, all without any joy.
Przeszukaliśmy jego zwyczajowe meliny, przesłuchaliśmy wszystkich wspólników, bez rezultatu.
We need to evacuate all food supplies, all civilians, and all capital assets.
Musimy ewakuować wszelkie zapasy żywności, mieszkańców oraz kosztowności.
This inner melody can heal all wounds, fulfill all desires and quench all worldly thirst. It is all-powerful and all-love.
Ta wewnętrzna melodia może uzdrowić wszystkie rany, spełnić wszelkie marzenia i ugasić pragnienie całego świata.
I would first of all like to congratulate the rapporteur on all her hard work, along with all those who made this compromise possible.
Po pierwsze chciałabym pogratulować sprawozdawczyni całej jej pracy, a także wszystkim, którzy umożliwili ten kompromis.
For all subcontracts, subcontractors shall undertake to provide all audit and control bodies with all the necessary information relating to subcontracted activities.
W każdym przypadku podwykonawcy muszą zobowiązać się do dostarczenia wszystkim instytucjom audytowym i kontrolnym wszelkich wymaganych informacji w związku z wykonywanymi działaniami.
We all got plain ol' present tense, all traumatic, all stress all the time.
Wszyscy mamy zwykły ol 'teraĽniejszym, wszystkie traumatyczne, wszystko stres cały czas.
All decisions subsequently taken have been communicated to all shadow rapporteurs and all political groups.
Wszyscy kontrsprawozdawcy i wszystkie grupy polityczne były informowane o wszystkich podejmowanych później decyzjach.
All strangled, all staged, and all dumped.
Wszystkie uduszone, upozowane i porzucone.
From 2005, all compression-ignition engines should be tested on all those test cycles.
Od roku 2005 wszystkie silniki wysokoprężne powinny być badane przy wykorzystaniu wszystkich tych cykli badań.
Complete information should be supplied for all mandatory variables on all micro-data records.
Należy podać pełną informację dla wszystkich obowiązkowych zmiennych dotyczących wszystkich rekordów mikrodanych.
The new rules will cover all motorways and all vehicles of over 3.5 tonnes.
Nowe przepisy będą dotyczyć wszystkich ciężarówek powyżej 3,5 tony.
Thus, the VAT system taxes all supplies by all taxable persons equally.
Tym samym system VAT nakłada podatek na wszystkie towary i usługi wszystkich osób podlegających opodatkowaniu na równej zasadzie.
In all EU programmes, their needs are integrated in actions covering all sectors.
W ramach wszystkich programów UE ich potrzeby są włączane do działań obejmujących wszystkie sektory.
Sampling for CWD in all cervid species by all Member States
Pobieranie próbek do badania wykrywającego CWD u wszystkich gatunków jeleniowatych przez wszystkie państwa członkowskie
By that date, all the companies need to present all the inventory documentation for the classification and labelling of any dangerous substances.
Do tego momentu wszystkie przedsiębiorstwa będą musiały przedstawić całą dokumentację niezbędną do sklasyfikowania i oznaczenia wszelkich substancji niebezpiecznych.
Therefore all ad-valorem injury elimination levels were recalculated for all the sampled US companies.
Dlatego też wszystkie poziomy ad valorem usuwające szkodę zostały ponownie obliczone dla wszystkich objętych próbą przedsiębiorstw USA.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 818537. מדויק: 818537. זמן שחלף: 1025 ms.

all over +10k
all about +10k
all day 9397
all night 7362

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo