הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "factor" לפולנית

הצעות

Recombinant Coagulation factor VIII, 500 IU/ vial.
Rekombinowany czynnik krzepnięcia VIII, fiolka 500 j. m...
Chewing gum is the most significant factor in the decline of Western civilization.
Żucie gumy to główny czynnik w upadku Zachodniej Cywilizacji.
A correction factor shall be applied where necessary.
Tam, gdzie jest to konieczne, stosuje się współczynnik korygujący.
Historic figures show that its load factor is small.
Wartości historyczne wskazują, że jej współczynnik obciążenia jest bardzo mały.
Firstly, the seven paintings do have a common factor.
Po pierwsze, te siedem obrazów ma wspólny element.
The Commission therefore regards the guarantee as constituting or having constituted an essential factor in La Poste's rating, even though it is not the only factor.
Komisja stwierdza zatem, że gwarancja stanowi lub stanowiła istotny element ratingu La Poste, nawet jeżeli nie jest to jedyny element.
In any case, that's never a decisive factor.
Jednak w żadnej sprawie nie jest to przesądzający czynnik.
Two, probability is not operating as a factor.
Po drugie: prawdopodobieństwo nie działa jako czynnik.
The Hungarian Presidency considers the human factor to be the most important consideration in all EU policies.
Prezydencja węgierska uważa czynnik ludzki za najważniejszy aspekt wszystkich polityk UE.
I have not heard of information technology being used as a strategic factor before.
Nie słyszałem, by wcześniej technologia informacyjna była stosowana jako czynnik strategiczny.
I intend to remove the moon as a factor.
Zamierzam usunąć księżyc, jako czynnik.
The applied maximum factor shall not exceed 5.
Maksymalny zastosowany współczynnik nie przekracza 5.
I think that solidarity between states and generations is an important factor in EU policies' success.
Myślę, że solidarność pomiędzy państwami i pokoleniami to ważny czynnik powodzenia polityki UE.
It activates another factor called factor X, which starts the coagulation process.
Uaktywnia on na inny czynnik - czynnik X, który rozpoczyna proces krzepnięcia.
Factor IX is activated by factor VII/ tissue factor complex in the extrinsic pathway as well as factor XIa in the intrinsic coagulation pathway.
Czynnik IX jest aktywowany przez kompleks czynnik VII/ czynnik tkankowy w zewnątrzpochodnym układzie krzepnięcia, jak również przez czynnik XIa w wewnątrzpochodnym układzie krzepnięcia.
Where a tier 1 or tier 2 emission factor already includes the effect of incomplete chemical reactions, the oxidation factor or conversion factor shall be set to 1.
Jeśli współczynnik emisji poziomu dokładności 1 lub poziomu dokładności 2 uwzględnia już wpływ niepełnych reakcji chemicznych, współczynnik utleniania lub współczynnik konwersji określa się jako 1.
The weighting factor kP, gives the partial power factor for urban driving.
Współczynnik ważenia kP daje współczynnik udziału mocy przy jeździe w warunkach miejskich.
Quadrant 07, magnification factor 12.
Kwadrant 07. Powiększenie, 12-krotne.
Obviously, the human dosage factor is unknown.
Dawka dla człowieka jest trudna do określenia.
But behind all the technical terminology is a critical human factor.
Ale poza tymi wszystkimi technicznymi terminami najważniejszy jest czynnik ludzki.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5850. מדויק: 5850. זמן שחלף: 97 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo