הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "figure" לפולנית

הצעות

+10k
2205
678
512
In fact, the figure that I'm reading is...
Rzeczywista liczba, która czytam to...
The correction factor shall be zero if the 2007 figure was greater than zero, but shall remain as the 2007 figure if the 2007 figure is less than or equal to zero.
Czynnik korekty wynosi zero, jeśli liczba dla 2007 r. była większa od zera, lecz pozostaje jako liczba dla 2007 r., jeśli liczba dla 2007 r. jest mniejsza lub równa zeru.
Till we figure another way in.
Chyba, że znajdziemy inny sposób jak wejść do środka.
Our success is unthinkable without that key figure.
Nasz sukces byłby nie do pomyślenia bez tej kluczowej postaci.
I figure every creature deserves a warm meal.
Doszedłem do wniosku, że każde stworzenie... zasługuje na ciepły posiłek.
Also a central figure in illegal arms trafficking.
Jest również jedna z kluczowych postaci w nielegalnym przemycie broni.
He wasn't smart enough to figure a scam like this.
Nie był dostatecznie bystry, żeby wymyśleć taki przekręt.
I figure that money belongs to me.
Ale to ja złożyłem całą układankę, więc pieniądze należą do mnie.
I figure, about a million chips from now.
Jak sądzę, jeszcze milion ciastek od teraz.
Dawn needs an authority figure, a strong guiding hand.
Dawn potrzebuje autorytetu, silnej ręki.
We figure the replicators have close to 30 ships guarding the surface.
Replikatory mają około 30 statków strzegących planety.
They figure you're not theirs.
Poczują, że nie jesteś ich.
I figure that gives you about ten minutes.
Da ci to może z dziesięć minut.
I thought he could help me figure things out.
Pomyślałem że mógłby mi pomóc zrozumieć coś.
Deep red lips, a fine figure.
Mocno czerwone usta, dobra figura.
I figure I got enough to go to Miami.
To chyba wystarczająco, żebym pojechał do Miami.
After all, he was a respected village figure.
W każdym razie był szanowanym mieszkańcem wsi.
They figure it's the Oregon Undertaker.
Doszli do wniosku, że to Grabarz.
They figure it was the weapon that killed the reverend.
Odkryją, że to była broń, którą zabito pastora.
Clark will figure a way to get us out of this.
Clark znajdzie sposób, żeby nas z tego wyciągnąć.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 9812. מדויק: 9812. זמן שחלף: 183 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo