הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: not only that
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "not only" לפולנית

הצעות

That woman not only claimed she saw the murder.
Ta kobieta nie tylko to widziała, ale nawet pokazała, jak on uderzał z góry do dołu.
PikoMat means not only the best-in-class machines.
PikoMat to nie tylko najlepsze w swojej klasie maszyny.
Their attaché's not only dead but missing.
Ich attaché jest nie tylko martwy, ale i zaginiony.
They make it possible not only to improve the competitiveness of the sector but also to combat market fluctuations.
Pozwalają one nie tylko zwiększyć konkurencyjność sektora, ale także przeciwdziałać zmienności rynku.
Investment in prevention improves not only health, but also the economy.
Inwestowanie w działania zapobiegawcze poprawia nie tylko zdrowie, ale również gospodarkę.
It not only has the means but the responsibility towards European citizens.
Nie tylko posiada środki ku temu, ale również ponosi odpowiedzialność wobec obywateli Unii.
ENPI should not only focus primarily on the partner countries; cross border cooperation also affects EU border regions.
EISP powinien nie tylko koncentrować się na krajach partnerskich; współpraca transgraniczna dotyczy również regionów przygranicznych Unii.
It makes excessive demands not only on the national authorities but also on the Commission.
Obciąża on nadmiernie nie tylko władze państwowe, lecz także Komisję.
The programmes should be aimed not only at individual citizens but at their civil-society organisations as well.
Programy powinny być przeznaczone nie tylko dla pojedynczych obywateli, lecz również dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
Transport disasters not only kill people, they also devastate the environment.
Katastrofa transportowa zabija nie tylko ludzi, ale przyczynia się również do dewastacji środowiska naturalnego.
The Centre should not only collect data but also evaluate it.
Centrum powinno nie tylko gromadzić dane, lecz także dokonywać ich oceny.
Epidemiological research should not only be carried out at the genomic and molecular level.
Badania epidemiologiczne powinno prowadzić się nie tylko na poziomie genomicznym i molekularnym.
Organic farming is not only related to sustainable agriculture, but also has a positive influence on health and well-being.
Rolnictwo ekologiczne jest nie tylko zrównoważonym rolnictwem, lecz ma również pozytywne oddziaływanie na zdrowie i dobre samopoczucie.
Parliament has not only been successful in obtaining the changes required concerning environmental protection, and the other above mentioned points.
Parlamentowi nie tylko udało się uzyskać konieczne zmiany w zakresie ochrony środowiska oraz wszystkich wyżej wymienionych punktów.
Pursuing these objectives would enable the Common Fisheries Policy not only to be simplified but also to be made more effective.
Osiągnięcie tych celów umożliwiłoby nie tylko uproszczenie wspólnej polityki rybołówstwa, lecz także zwiększenie jej skuteczności.
However, public services are not only an essential element in the quality of life of individual citizens.
Jednakże usługi publiczne są nie tylko istotnym elementem jakości życia poszczególnych obywateli.
They endanger not only themselves but also other road users.
Przemęczony kierowca zagraża nie tylko sobie, ale także innym użytkownikom dróg .
Detention measures should respect not only the relevant national legislation but also the international legal obligations of the Member States.
Środki pozbawienia wolności powinny przestrzegać nie tylko obowiązujących przepisów krajowych, lecz również obowiązków spoczywających na państwach członkowskich na mocy prawa międzynarodowego.
Administrative simplification and electronic data exchange are not only important for ships and cargoes in seaports.
Administracyjne uproszczenie i elektroniczna wymiana danych są ważne nie tylko dla statków i ładunków w portach morskich.
They not only make it possible to identify any errors but also more generally guarantee the legitimacy of administration.
Nie tylko umożliwiają one zidentyfikowanie błędów, ale także gwarantują legalność administracji.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 22468. מדויק: 22468. זמן שחלף: 382 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo