הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "only" לפולנית

הצעות

+10k
+10k
8912
7966
5440
only if 4822
but only 3352
If only... if only... if only...
Gdyby tylko... gdyby tylko... gdyby tylko...
You only had 24 hour coverage so only carry-ons.
Miałeś tylko 24 godziny żeby załatwić swoje sprawy.
Chlormequat should be analysed in pears and cereals only.
Chlormekwat powinien być poddany analizie jedynie w gruszkach i w zbożach.
This exception should cover only non-profit organisations.
Jedynie organizacje o charakterze niedochodowym powinny być objęte tym odstępstwem.
The measure ultimately benefited only domestic producers of green electricity.
Ostatecznie środek ten przynosi jednak korzyść wyłącznie krajowym producentom ekologicznej energii elektrycznej.
The criterion only applies to household dishwashers.
Kryterium stosuje się wyłącznie do zmywarek do naczyń typu domowego.
One exporting producer requested only IT.
Jeden indywidualny eksportujący producent wystąpił jedynie o IT.
These guidelines only apply to risk capital schemes targeting SMEs.
Niniejsze wytyczne odnoszą się jedynie do programów kapitału podwyższonego ryzyka skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw.
Dangerous goods designated for carriage only on cargo aircraft.
Materiały niebezpieczne przeznaczone do przewozu wyłącznie towarowymi statkami powietrznymi (cargo).
Member States may agree to joint inspections only where necessary.
Jedynie w przypadkach, gdy to niezbędne, państwa członkowskie dopuszczają wspólne inspekcje.
Where necessary, consultation may be in writing only.
W miarę potrzeby konsultacje mogą mieć miejsce wyłącznie w formie pisemnej.
This chapter covers natural gas only.
Ten rozdział odnosi się wyłącznie do gazu ziemnego.
Therefore only Directive 71/349/EEC could be repealed immediately.
Co za tym idzie, wyłącznie dyrektywa 71/349/EWG może zostać bezzwłocznie uchylona.
Normal value was based on profitable sales only.
Wartość normalna została określona jedynie na podstawie sprzedaży z zyskiem.
An alternative procedure exists only for alerts for arrest.
Inna procedura obowiązuje jedynie w odniesieniu do wpisów w celu aresztowania.
Clarification as this Directive only covers websites aimed at EU citizens.
Doprecyzowanie jest konieczne, ponieważ niniejsza dyrektywa dotyczy jedynie stron internetowych skierowanych do obywateli UE.
A party may address the Tribunal only through his representative.
Strony mogą zwracać się do Sądu jedynie za pośrednictwem osób je reprezentujących.
For activity related to strawberries only.
Wyłącznie w odniesieniu do działalności związanej z truskawkami.
Functions which are Privatee are for informational purposes only.
Funkcje, które są prywatne, służą jedynie do celów informacyjnych.
It can be analysed only in the compatibility assessment.
Może ona być analizowana wyłącznie w ramach oceny zgodności z rynkiem wewnętrznym.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 281923. מדויק: 281923. זמן שחלף: 569 ms.

only if 4822
but only 3352

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo