הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "only one" לפולנית

הצעות

976
406
Nine importers provided sampling information, but only one cooperated.
Dziewięciu importerów przedstawiło informacje do celów kontroli wyrywkowej, lecz tylko jeden współpracował.
I've only one favorite subject...
I także w psychologii Mam tylko jeden ulubiony przedmiot...
But only one who worked at Virtanen pharmaceuticals.
Sześć mieszka w Nowym Jorku, ale tylko jedna pracowała w Virtanen Pharmaceuticals.
10,000 poverty-stricken peasants, only one fresh-water well.
10 tysięcy biednych wieśniaków, tylko jedna studnia ze świeżą wodą.
And only one that fits your parameters.
I tylko jedno, że pasuje do Twoich parametrów.
Apart from these imports only one German magazine is printed abroad by the Dutch printer RotoSmeets.
Oprócz wymienionych przywozów tylko jedno czasopismo niemieckie jest drukowane za granicą przez holenderską drukarnię RotoSmeets.
He's the only one capable of this.
On jest tylko jeden zdolny do tego. MAN: On ma rację, Pierre.
Of the two South African exporting producers named in the complaint, only one cooperated partially.
Spośród dwóch południowoafrykańskich producentów eksportujących wymienionych w skardze tylko jeden współpracował częściowo.
Globalisation is only one of many factors that explain the growth of informalisation.
Globalizacja to tylko jeden z wielu czynników, które tłumaczą rosnące odformalizowanie.
Additionally, only one importer reported imports of glyphosate originating in the PRC.
Ponadto tylko jeden importer zgłosił przywóz glifosatu pochodzącego z ChRL.
However, only one real reason for those difficulties was given, namely inadequate credit risk management.
Podano tak naprawdę tylko jeden rzeczywisty powód ich wystąpienia, mianowicie źle funkcjonujące zarządzanie ryzykiem kredytowym.
However only one Chinese producer came forward and provided the requested information for sampling.
Zgłosił się jednak tylko jeden chiński producent, który dostarczył informacji do doboru próby.
Therefore, only one complete request for an individual margin was received.
Z tego względu otrzymano tylko jeden kompletny wniosek o przyznanie marginesu indywidualnego.
Candidates and tenderers shall submit only one application or tender.
Kandydaci i oferenci składają tylko jeden wniosek lub ofertę.
Furthermore, there was at initiation stage only one known Community producer which was not complainant.
Ponadto na etapie wszczęcia postępowania znany był tylko jeden producent wspólnotowy niebędący skarżącym.
Traders may submit only one import licence application per period concerned under Article 2(1).
Zgodnie z art. 2 ust. 1 podmiot gospodarczy może złożyć tylko jeden wniosek o wydanie pozwolenia na import obejmującego dany okres.
The Commission may recognise only one such body at any given time.
Komisja może uznać jednorazowo tylko jeden taki organ.
As indicated under recital 9 above, only one importing company properly cooperated with the investigation.
Jak wskazano w motywie 9 powyżej, tylko jedno przedsiębiorstwo importujące współpracowało we właściwy sposób w trakcie dochodzenia.
From the four sampled exporting producers, only one used the ALS during the IP.
Spośród czterech producentów eksportujących wyselekcjonowanych do próby tylko jeden korzystał z ALS w trakcie OD.
Therefore, only one duty should be imposed on the group.
Stąd też na grupę tę należało nałożyć tylko jedno cło.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 27621. מדויק: 27621. זמן שחלף: 345 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo