הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "tell-tale" לפולנית

kontrolka
wskaźnik kontrolny
urządzenie ostrzegawcze
lampka kontrolna
lampki kontrolnej
sygnał ostrzegawczy
urządzenia ostrzegawczego
oskarżycielem
kontrolki
kontrolek
wskaźnikiem

הצעות

If the tell-tale does not extinguish, discontinue the test.
Jeżeli kontrolka nie zgaśnie, przerwać badanie.
The tell-tale lamp shall be visible even by daylight;
Kontrolka jest widoczna nawet w warunkach dziennych;
A visual failure tell-tale for AFS is mandatory.
Dla systemu AFS obowiązkowy jest wzrokowy wskaźnik kontrolny awarii.
Every tell-tale lamp shall be readily visible to a driver in the normal driving position.
Każdy wskaźnik kontrolny jest dobrze widoczny dla kierowcy zajmującego normalną pozycję.
Operational tell-tale mandatory for front and rear direction-indicator lamps.
Urządzenie ostrzegawcze działania dla świateł kierunkowskazów przednich i tylnych obowiązkowe.
However, no such tell-tale shall be fitted in respect of a front service door which does not comply with the requirements of paragraphs 7.6.5.6.1.1. and 7.6.5.6.1.2.
Jednakże takie urządzenie ostrzegawcze nie jest zamontowane i podłączone do przednich drzwi głównych, jeżeli nie spełniają one wymogów ppkt 7.6.5.6.1.1 i 7.6.5.6.1.2.
The same tell-tale signal may be used.
Do tego celu można zastosować ten sam wskaźnik kontrolny.
A visual tell-tale whether flashing or not is mandatory:
Wizualny wskaźnik kontrolny, pulsacyjny lub nie, nie jest obowiązkowy:
If it exists, its function shall be carried out by the tell-tale required for the front and rear position lamps.
Jeżeli występuje, jego funkcję pełni wskaźnik kontrolny wymagany dla przednich i tylnych świateł pozycyjnych.
A tell-tale to indicate that the driver has set the system into a state according to paragraph 5.8. of Regulation No 123 is optional.
Wskaźnik kontrolny informujący, że kierowca ustawił system w określony stan zgodnie z pkt 5.8. regulaminu nr 123, jest nieobowiązkowy.
A clearly visible tell-tale in the operator's field of view shall inform when the combustion heater is switched on or off.
Wyraźnie widoczne urządzenie ostrzegawcze w polu widzenia użytkownika musi informować, że grzejnik spalinowy jest włączony lub wyłączony.
A tell-tale shall be provided at the control device, lighting up at any brake application and indicating the proper functioning of the trailer electrical braking system.
Przy urządzeniu sterującym należy zainstalować wskaźnik kontrolny, zapalający się przy każdym włączeniu hamulców i wskazujący właściwe działanie elektrycznego układu hamulcowego przyczepy.
During substitution, a tell-tale on the dashboard (see paragraph 2.18. of this Regulation) shall indicate occurrence of a temporary replacement and need for repair.
Podczas trwania funkcji zastępczej, na tablicy rozdzielczej załącza się wskaźnik kontrolny (patrz pkt 2.18. niniejszego regulaminu), informujący o zaistnieniu tymczasowego zastępstwa i konieczności naprawy.
The 'ESC OFF' tell-tale:
Wskaźnik kontrolny wyłączenia układu ESC ("ESC OFF"):
The tell-tale must illuminate and remain illuminated as long as the ignition locking system is in the 'On' ('Run') position.
Kontrolka musi się zapalić i palić się, dopóki system blokady zapłonu pozostaje w pozycji "On" ("Run").
If the main-beam is adaptive, a visual tell-tale shall be provided to indicate to the driver that the adaptation of the main beam is activated.
W przypadku adaptacyjnych świateł drogowych stosuje się wzrokowy wskaźnik kontrolny wskazujący kierowcy, że dostosowanie świateł drogowych jest włączone.
The ESC malfunction tell-tale shall be illuminated as a check of lamp function, as specified in paragraph 3.4.1.3, and if equipped, the 'ESC Off' tell-tale shall also be illuminated as a check of lamp function, as specified in paragraph 3.6.2.3.
Wskaźnik kontrolny uszkodzenia układu ESC musi się zaświecić w funkcji sprawdzania żarówki, jak określono w pkt 3.4.1.3, oraz wskaźnik kontrolny wyłączenia układu "ESC Off", jeżeli występuje, musi również się zaświecić w funkcji sprawdzania żarówki, jak określono w pkt 3.6.2.3.
For the optional pair of direction-indicator lamps on trailers, operating tell-tale shall not be mandatory.
Wskaźnik kontrolny prawidłowego działania nie jest wymagany dla dodatkowej pary świateł kierunkowskazów na przyczepach.
Notice the blue faintest smell of almonds, tell-tale traces of cyanide.
Wskazówki niebieskie plamki, delikatnym zapachu migdałów. ślady cyjanku.
The tell-tale function may be provided by means of instrument cluster illumination.
Funkcję lampki kontrolnej można zapewnić, stosując podświetlenie tablicy rozdzielczej.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 161. מדויק: 161. זמן שחלף: 87 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo