הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: all this
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "this" לפולנית

הצעות

+10k
this time +10k
this guy +10k
this one +10k
this place +10k
this thing +10k
My goal in this framework was that this regulation should not prejudge this discussion.
Mój cel w tym zakresie był taki, aby przedmiotowe rozporządzenie nie przesądzało o przebiegu tych dyskusji.
This room, this street... this town, this country, this economy... this history, this planet.
Tego pokoju, tej ulicy... tego miasta, tego kraju, tej ekonomii... tej historii, tej planety.
And also... I'll take this and this... this, this, this and this too.
Może jeszcze... to i to... i to, to, to, i to też.
And this is precisely why this committee must take aggressive action against Feldco and its hip-hop criminals, especially as a result of this week's MTV Awards program.
A to jest dokładnie to dlaczego ten komitet musi podjąć agresywne działania przeciwko Feldco i jego hip-hop kriminalistom, szczególnie jako rezultat tego tygodnia w którym przyznano nagrody w MTV program.
What say we give this little stakeout another five minutes... and retire to this lovely French bistro that has this wonderful mousse de canard.
Co powiesz na to, byśmy sobie odpuścili na kolejne pięć minut... i poszli do tego ślicznego francuskiego bistro, które ma ten wspaniały mus z kaczki.
I made up this elaborate story this one time, listen to this.
Wymyśliłem na ten temat zawiłą historię, posłuchaj tylko.
At this point, I would like to mention the External Action Service in particular, as we will be debating this subject again this afternoon.
Chciałbym w tym momencie wspomnieć przede wszystkim o Służbie Działań Zewnętrznych, ponieważ zajmiemy się tym tematem ponownie dziś po południu.
For this reason, we should make the most of this opportunity and explain in public statements that we are taking this initiative seriously.
Dlatego powinniśmy optymalnie wykorzystać szansę, zapewniając publicznie, że traktujemy przedmiotową inicjatywę poważnie.
Our job in this case is to guarantee here, during this debate and based on this legislation, that these rights can be actually exercised.
Nasze zadanie polega zatem na zapewnieniu w toku tej debaty i na podstawie tych przepisów, by można było faktycznie wykonywać rzeczone uprawnienia.
But she had this energy about her, this - this focus.
Była wokół niej jakaś energia, skupienie.
Although this is not currently an area of codecision, Parliament has worked in this spirit and this fact should be utilised by the governments.
Choć nie jest to obecnie obszar współdecydowania, Parlament działał w tym duchu i ten fakt powinien zostać wykorzystany przez rządy.
We want to prevent this happening in future, and I do believe that this compromise will make this possible.
Chcemy zapobiec powstawaniu takich sytuacji w przyszłości i uważam, że nasze kompromisowe rozwiązanie to umożliwi.
We must then use this wonderful creation, this symbol of Europe to help our citizens come through this crisis in the best conditions possible.
Musimy zatem wykorzystać to cudowne dzieło, ten symbol Europy, aby pomóc naszym obywatelom przetrwać ten kryzys w jak najlepszej kondycji.
You may note that almost a year has elapsed between the referral of this agreement to Parliament and this debate this evening.
Być może pamiętają państwo, że od momentu przedłożenia tej umowy pod obrady Parlamentu do czasu dzisiejszej debaty upłynął niemal rok.
We need a strong and binding resolution on Burma at this level, as this crisis now impacts upon the overall security of this region.
Potrzebujemy silnej i wiążącej rezolucji w sprawie Birmy na tym szczeblu, ponieważ kryzys ten ma wpływ na ogólne bezpieczeństwo tego regionu.
Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine, even if this is a repeat prescription.
Przed zastosowaniem leku należy bardzo uważnie przeczytać ulotkę, nawet jeśli lek został przepisany powtórnie.
But it's this process of trial and error that explains this great divergence, this incredible performance of Western economies.
Ale to ten proces prób i błędów wyjaśnia tak wielką różnorodność, te niewiarygodne postępy zachodnich ekonomii.
You left this world too soon in this unknown land.
Odszedłeś przedwcześnie na tej obcej ziemi.
He's buying you... with this one thing at this convenient time.
On ciebie kupuje... przez jedną rzecz, w tak dogodnym czasie.
Whatever this is, it seems impervious to most things of this world.
Cokolwiek to jest, wydaje się być odporne na większość substancji tego świata.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1325276. מדויק: 1325276. זמן שחלף: 1158 ms.

this time +10k
this guy +10k
this one +10k
this place +10k
this thing +10k

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo