הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "tolheffing" לאנגלית

road pricing
toll
toll-collection
tolling

הצעות

Daarom zijn grote veranderingen op het gebied van duidelijk waarneembare kosten, zoals brandstofprijzen of tolheffing, van grote invloed op de gemaakte keuzes.
Accordingly, big changes in immediately perceptible costs, such as fuel prices or road pricing, are important initiators of choice processes.
Andere beleidsdoelstellingen, zoals te verwachten voorstellen over tolheffing en autobelasting of het voornemen van de Commissie om de uitstoot van CO 2 te verlagen, kunnen ertoe leiden dat deze richtlijn tijdens de overgangsperiode moet worden geëvalueerd.
Other policy targets, such as expected proposals on road pricing and vehicle taxation or the Community's commitment to abate CO 2 emissions, may require that this Directive be reviewed during the transitional period.
Een onderneming heeft een exclusief recht verworven om een autosnelweg met tolheffing te exploiteren gedurende dertig jaar.
An enterprise has purchased an exclusive right to operate a toll motorway for 30 years.
Dat belemmert de invoering van congestiekosten in lidstaten die geen tolheffing voor personenauto's willen, zoals Duitsland.
That will prevent the introduction of congestion costs in those Member States, such as Germany, that do not want a toll for passenger cars.
Het besluit over de techniek voor de tolheffing moet worden overgelaten aan de lidstaten en de markt.
The decision on the technology to be used for toll-collection must be left to Member States and the market.
Bovendien moet worden opgemerkt dat een tolheffing in wezen verschilt van een accijnsheffing.
In addition, it has to be noted that the character of a toll and an excise duty is different.
Daarom moet de mogelijkheid worden onderzocht voor dit onderdeel van de tolheffing uniforme uitvoeringsprocedures in te voeren.
It is therefore necessary to examine the possibility of establishing uniform enforcement rules for this sector of toll fees.
Na invoering van de tolheffing voor vrachtauto's in Duitsland wordt erover nagedacht spoedig ook een tol voor personenauto's in te voeren.
Following the introduction of the toll for heavy goods vehicles in Germany, plans to introduce a toll for cars in the near future are also under consideration.
Bovendien zouden door deze de facto tolheffing op internet kleine ondernemingen worden benadeeld en innovatieve ideeën eventueel niet meer worden uitgevoerd.
Moreover this de facto web toll would disadvantage small businesses, and in some circumstances innovative ideas would cease to be applied.
Betreft: Betaalapparatuur voor tolheffing op autosnelwegen in het noorden van Portugal
Subject: Toll payment devices on motorways in northern Portugal
Ik moet zeggen dat er nog geen sprake van discriminatie is geweest, onder meer omdat de tolheffing niet is ingevoerd.
I would like to say that there has not yet been any discrimination, amongst other things because the toll is not operational.
De lidstaten voorzien voor geen enkele gebruiker in kortingen op of verlagingen van het externekostenelement van een tolheffing.
Member States shall not provide for discounts or reductions for any users in relation to the external-cost charge element of a toll.
Is genoemde preventieve tolheffing verenigbaar met de door de Commissie aanvaardbaar geachte tarieven voor het wegvervoer?
Is this flat-rate toll compatible with the road transport pricing schemes that the Commission considers acceptable?
In haar antwoord op mijn vraag P-9255/2010, stelde de Europese Commissie dat zij op 13 december nog geen officiële informatie had gekregen over het nieuwe stelsel voor tolheffing dat in het noorden Portugal zou worden ingevoerd.
In its answer to my Question P-9255/2010, the Commission stated that as of 13 December 2010 it had received no official information concerning the new toll system supposedly introduced in northern Portugal.
De meeste expediteurs en goederenvervoerders maken tot nu toe echter - ondanks de tolheffing op de Brenner-Autobahn - gebruik van de weg in plaats van het spoor.
Most carriers and freight undertakings, however, are still using road rather than rail, in spite of the Brenner toll.
Welke maatregelen denkt de Commissie te nemen als de voorgestelde tolheffing wordt ingevoerd?
What action will the Commission take in the event that the proposed toll is introduced?
Een tolheffing van 1 cent/km is derhalve equivalent aan een accijnsheffing van ongeveer 3,3 cent per liter [7] en brengt dan eenzelfde bedrag op.
A 1 cent/km toll is therefore equivalent to about 3,3 cents of excise duties [7] per litre to produce the same revenue.
Ondertussen heeft de Duitse regering de invoering van tolheffing voor Duitse autosnelwegen voor onbepaalde tijd uitgesteld.
In the meantime, the Federal German Government has postponed the introduction of the motorway toll indefinitely.
We zijn ook van plan een netwerk van deskundigen op te zetten voor het bestuderen van aspecten van tolheffing in steden en de internalisering van externe kosten.
We intend also to establish an expert network for considering aspects of urban road pricing and internalisation of external costs.
Dat wil Oostenrijk in feite ook. Oostenrijk wacht met andere woorden de Zwitserse tolheffing af om daarna zelf een hogere tol voor de Brenner vast te stellen, hetgeen grote vrachtwagens richting Zwitserland zou sturen.
Austria was hoping so too because, in short, they were waiting to find out what the Swiss toll would be so as to apply a heavier one to the Brenner and thus encourage the largest lorries to go through Switzerland.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 238. מדויק: 238. זמן שחלף: 91 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo