הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "toltarief" לאנגלית

toll is
toll rate
rates is
geen enkel toltarief meer dan
no toll is more than
Krachtens deel 3, lid 3, kan de Duitse regering het toltarief per kilometer vaststellen, rekening houdend met andere verkeersspecifieke betalingen die reeds worden verricht door de partijen die overeenkomstig een besluit een tolheffing moeten betalen op het grondgebied waarop de wet betrekking heeft.
Section 3, paragraph 3 empowers the German Government to fix the toll rate per kilometre by taking into account appropriately other traffic-specific payments made by parties liable for the toll within the territory of the Law by Statutory Order.
Besluit tot vaststelling van het toltarief voor vrachtwagens, 24 juni 2003, BGBl.
Statutory Order on the fixing of the toll rate for heavy goods vehicles, 24 June 2003, BGBl.
op voorwaarde dat het hoogste toltarief niet meer dan 100% hoger is dan het laagste tarief,
provided that the value of the highest rates is no more than 100% above the value of the lowest rates,
Het gewogen gemiddelde toltarief wordt voor elke lidstaat afzonderlijk vastgesteld door de bevoegde instantie
This weighted average toll must be determined by the competent authority in each Member State.
Bovendien geldt het huidige, lagere, toltarief voor álle wegvervoerders die Duitse autosnelwegen gebruiken, en is deze tolheffing dus niet-discriminerend.
Moreover, the currently applicable lower rate equally applies to all road hauliers that use German motorways and is therefore non-discriminatory.
In geen geval mogen dergelijke kortingen of verlagingen meer bedragen dan 13 % van het toltarief dat wordt aangerekend voor gelijkwaardige voertuigen die niet voor de korting of verlaging in aanmerking komen.
Such discounts or reductions shall in no case exceed 13 % of the toll paid by equivalent vehicles not eligible for the discount or reduction.
Hierdoor werd politieke overeenstemming bereikt over een gemiddeld toltarief van 200 ecu voor het langste doorvoertraject door Zwitserland, dat van Basel naar Chiasso.
It brought political agreement on an average charge of ECU 200 for the longest transit route through Switzerland, namely Basle to Chiasso.
Bovendien is de richtlijn erop gericht de externe kosten van milieuschade en verkeersopstoppingen te internaliseren door middel van een aanvullend toltarief ter hoogte van 25 procent van de algemene infrastructuurheffing.
In mountain areas, the Directive aims to internalise the external costs of environmental damage and congestion through an additional toll of up to 25% of the infrastructure toll.
gewogen gemiddeld toltarief: wordt berekend aan de hand van de in artikel 7, lid 9 genoemde criteria, voor een gegeven wegeninfrastructuur op basis van de kosten per kilometer.
the weighted average toll shall be calculated in accordance with the criteria set out in Article 7(9), with reference to the road infrastructure concerned, on the basis of the cost per kilometre.
De andere reeks vergunningen, de zogeheten vergunningen voor lege voertuigen geeft recht op een vastgesteld aantal ritten door Zwitserland met vrachtwagens met een brutogewicht van maximaal 28 ton tegen een verlaagd toltarief.
The other type of permits, the so-called 'empty permits', entitles lorries with a maximum weight of 28 tonnes to a prescribed number of journeys through Switzerland at a reduced toll tariff.
het tijdstip, mits geen toltarief meer dan 100 % hoger is dan het tarief dat tijdens de goedkoopste periode overdag wordt toegepast.
time of day, provided that no toll is more than 100 % above the toll charged during the cheapest period of the day.
Welke maatregelen stelt de Europese Commissie, het arrest van het Europees Hof van Justitie inzake de tol op de Brennerpas in overweging genomen, voor om de lucht schoon te houden, daar moet worden gevreesd dat het vrachtverkeer nog zal toenemen ten gevolge van het lage toltarief?
What measures does the Commission propose for keeping the air clean in the light of the European Court of Justice ruling on Brenner tolls, given that is to be feared that the volume of HGV traffic will increase even further as a result of lower toll rates?
1ste deel: t/m... 50 % bedraagt het van het toltarief dat anders voor het betrokken voertuig zou gelden.
1st part:(b) Subject to the conditions... to the vehicle in question.
Onverminderd het gemiddelde bedrag van de gewogen toltarieven, bedoeld in lid 9, kunnen de lidstaten, op voorwaarde dat het hoogste toltarief niet meer dan 100 % hoger is dan het laagste tarief, de toltarieven afhankelijk stellen van:
Without prejudice to the average value of the weighted tolls referred to in paragraph 9, Member States may vary the toll rates, provided that the value of the highest rates is no more than 100% above the value of the lowest rates, according to:
ii) ingeval voor de goedkoopste periode een nultarief geldt, de toeslag voor het duurste tijdstip van de dag, het duurste soort dag of het duurste seizoen niet meer dan 50 % bedraagt van het toltarief dat anders voor het betrokken voertuig zou gelden.
(ii) where the cheapest period is zero-rated, the penalty for the most expensive time of day, type of day or season is no more than 50 % of the level of toll that would otherwise be applicable to the vehicle in question.
In de toltarieven die uitsluitend een infrastructuurheffing omvatten, wordt een variatie aangebracht naar gelang de euro-emissienorm, met dien verstande dat geen enkel toltarief meer dan 100% hoger mag zijn dan het toltarief aangerekend voor gelijkwaardige voertuigen die aan de strengste emissienormen voldoen.
Toll rates which comprise only an infrastructure charge shall be varied according to EURO emission class in such a way that no toll is more than 100% above the toll charged for equivalent vehicles meeting the strictest emission standards.
(c) geen enkel toltarief meer dan 100% hoger is dan het toltarief dat wordt aangerekend tijdens de goedkoopste periode van de dag, het goedkoopste soort dag of het goedkoopste seizoen.
(c) no toll is more than 100% above the toll charged during the cheapest period of the day, type of day or season.
de EURO-emissienorm als bepaald in bijlage 0 o.m. het PM10- en NOx-peil, mits geen enkel toltarief meer dan 100% hoger is dan het toltarief dat wordt aangerekend voor gelijkwaardige voertuigen die aan de strengste emissienormen voldoen; en/of
EURO emission class as set out in Annex 0 including the level of PM10 and NOx, provided that no toll is more than 100 % above the toll charged for equivalent vehicles meeting the strictest emission standards; and/or
De tolheffende instantie stelt het toltarief vast op basis van onder meer de voertuigclassificatie.
The toll shall be determined by the Toll Charger according inter alia to the vehicle's classification.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 27. מדויק: 27. זמן שחלף: 40 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo