הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "vetmesten" לאנגלית

fatten
fattening
force-feeding
fattened up
get fat
En je moet altijd eerst het varken vetmesten.
And you always fatten the hog first.
Maar ze moest hem eerst een beetje vetmesten.
But she wanted to fatten him up a little.
Dus ik ga hem duidelijk nog moeten vetmesten.
So I'm obviously going to need fatten him up.
We zullen u moeten vetmesten, terwijl u hier bent.
We must fatten you up while you are here.
Uit de vee-industrie weten we dat je moeilijk dieren kan vetmesten met MCT's (kokosolie).
The cattle industry has shown that it is hard to fatten animals with MCTs (coconut oil).
Technici vaak een buitensporige hoeveelheid tijd die op zoek zijn naar gemakkelijk verkoopt dat zal vetmesten van hun paychecks.
Technicians often spend an inordinate amount of time looking for easy sells that will fatten their paychecks.
Geloof me, ze zou jullie vier binnen één week vetmesten.
Trust me, she'd fatten you four up in a week.
In het voorstel wordt echter gestreefd naar afschaffing van de bepaling waarbij producenten van schapenmelk die hun lammeren vetmesten de volledige premie kunnen ontvangen.
It is proposed however, to abolish the provision whereby sheep's milk producers who fatten their lambs may obtain the full premium.
Waarom de banken en de grote financiële organisaties blijf vetmesten die geld verdienen en aan het maximum surendettéesmensen ten goede komen!
Why continue to fatten the banks and great financial organizations which earn money and benefit the maximum of the surendettées people!
Welke effecten heeft volgens de Commissie de tonijnteelt op visbestanden in het algemeen, aangezien er 20 ton in het wild levende vis nodig zou zijn voor het vetmesten van slechts één ton tonijn voor de markt?
What effect does the Commission believe tuna farming has on fish stocks generally, given that it is said to take 20 tonnes of wild fish to fatten just one tonne of tuna for market?
We moeten haar vetmesten.
I'm thinking we should fatten her.
Ik zal je's vetmesten.
I'm going to fatten him
Shigemori, we moeten jou vetmesten.
Shigemori, we got to fatten you up, boy.
Het eerste wat ik ga doen, is haar vetmesten.
My first order of business is fattening her up.
Ja, hij deed ze vetmesten voor de jacht.
Yes, he was fattening up the prey before the hunt.
Ik zou je wat moeten vetmesten.
Maybe I should fatten you up.
Zijn vrouw zal hem wel vetmesten voor Kerstavond.
Mrs. claus will have him plenty fattened up by Christmas Eve.
Dit kind demonstreert dat menselijke wezens vetmesten als voedsel... gelijk staat met kannibalisme.
Surely this child demonstrates that harvesting human beings for food... is nothing short of cannibalism.
Je wilt me alleen vetmesten voor Thanksgiving.
You're just tryin' to fatten me up for Thanksgiving!
De koeien vetmesten voor de melk.
Fattening up the cows for the milk.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 84. מדויק: 84. זמן שחלף: 172 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo