הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום ",מתרגמים" לאנגלית

הצעות

המדפים של הספרן, כל הכותבים, מעתיקים...,מתרגמים, חוקרים הוגים...
All those scriveners, copyists, translators, researchers... thinkers...

תוצאות נוספות

לוקחים נתח מציאות שרוצים להבינו ומתרגמים אותו למתמטיקה.
So you take a chunk of reality you want to understand and you translate it into mathematics.
נוכל לשלם למתרגמים מקצועיים לתרגם את כל הרשת.
We could pay professional language translators to translate the whole Web.
פתח את רשימת המתרגמים החדשה בחלון נפרד.
Open the new translators list in a separate window.
האיחוד האירופי מעסיק צוות קבוע של כ - 2,500 מתרגמים.
The European Union employs a permanent staff of about 2,500 translators.
שגיאה פנימית: אין אפשרות לטעון DLL של מנגנון גישה לקבצים (.FAE). ניתן להתקין מתרגמים נוספים של Outlook מתוך ValuPack.
Internal error: Unable to load File Access Engine (.FAE) DLL, additional Outlook translators can be installed from the ValuPack.
אנשים יצירתיים יוצרים, הלא-יצירתיים מעתיקים, כל האחרים - מתרגמים.
Creative people create, the non-creative plagiarize, all the others - translate.
מצטערים, אין לך אפשרות לשדרג עדיין מאחר שאנחנו עדיין מתרגמים את SharePoint לשפה שלך. חזור במועד מאוחר יותר.
Sorry, you can't upgrade yet because we're still translating SharePoint into your language. Check back later.
ואז אנחנו פשוט מתרגמים אותו לצליל.
And then we just simply translate that into sound.
הם הבינו מה אנשים אמרו יש להם מתרגמים -
Do they understand what people are saying?
אנחנו 16, כולל 2 מתרגמים.
There are 16 of us, including two translators.
האנשים שנהרגו אתמול לא היו מתרגמים אמריקניים.
The men who were killed yesterday were not American translators.
עם מתרגמים אלה, אנו מקווים לבנות גשרים בין שפה והתרבות.
With these translators, we hope to build Bridges between language and culture.
להיטים מקוונים לא מתרגמים באופן אוטומטי למכירות הדפסה.
Online hits don't automatically translate to print sales.
השתמש באפשרות זו כדי לעקוב אחר המתרגמים שאתה עובד איתם
Use this to track the translators you work with
תודות למתרגמים. מחרוזת זו צריכה להיות מסומנת כניתנת לתרגום
Credits to the string should be marked as translatable
לבנות את כוכב המוות, אתר טורק פוגע בקביעות במתרגמים.
Our whole universe was in a hot, dense state Then nearly 14 billion years ago expansion started...
עבד בלובי המתרגמים ביום שבו המסיכה הופיעה על מדרגות החירום.
Worked the interpreters' lounge the day the mask showed up.
אריץ את זה במתרגמים של הסוכנות לביטחון לאומי.
I'll run it through the NSA's language translators.
ובכן, הסינים משלמים ממש טוב למתרגמים שלהם.
Well, the Chinese pay their interpreters really well.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 107. מדויק: 1. זמן שחלף: 148 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo