הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אדמות" לאנגלית

ראה גם: עליי אדמות
חפש את אדמות ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
land
soils
lands hell
farmland
planet
landing
wetlands

הצעות

אנשים שכבשו זה אדמות שוליות ל1,000 שנים לפניהעריםהגיעו.
People had occupied this marginal land for 1,000 years before the cities came.
כי יש עוד אדמות זקוק מושיע עכשיו.
Because there is another land in need of a Savior now.
הם פשוט יגידו שמדינות גדולות לקחו אדמות ממדינות קטנות השתמשו בכוח ואלימות
They'll just say that large nations took land from smaller nations, used force and violence.
ברצוני להעניק אדמות במתנה לפילגש קתרין האוורד.
I want to give a gift of land to Mistress Katherine Howard.
הממשלה מבטיחה גם אדמות וזכויות ציד במדינות השכנות.
The government also promises land and hunting rights in the surrounding states.
לעולם לא יפלו אדמות אנשי לידי האוייב.
Never again will the land of my people fall into enemy hands.
אלו הרי הגעש שמחממים את אדמות הפרא.
Those are the volcanoes that heat the Savage Land.
אני מעריך אדמות לבניינים, כבישים גשרים ודברים כאלה.
I survey land for building highways, bridges and things like that.
נישואים אלו יעניקו לנו אדמות ובריתות חשובות.
This marriage will bring us land and important alliances.
מעבר לכך הוא אוקיינוסים ועוד אדמות ממה שאתה יכול לדמיין.
Beyond that is oceans and more land than you can imagine.
הוא מוצא אדמות לקבלנים גדולים כדי שיבנו עליהם.
He finds land for the major developers to build on.
אתה קונה ומוכר אדמות, גם אני.
You buy and sell land, so do I.
החקלאים הארורים הללו יושבים על אדמות שאנחנו צריכים.
Those dirt farmers are sitting on land we need.
חמש או במשך רוב זמן אדמות אינדיאני בתקופה האחרונה.
Five ór for most of the time to American Indian lands in recent times.
זה ממוקם בדנה אדמות האינדיאנית, לא?
This is located in Dana American Indian lands, is not it?
אדמות המתים נמצאים בקצה הדרומי של השטח המערבי.
The dead lands are on the southern edge of the western tract.
אדמות אוקולוהמה והאינדיאנים, השנה 1889.
The Oklahoma and Indian Territory, year of our Lord 1889.
על אדמות אלו ניצבו הדקלים הגבוהים בעולם.
On these lands stood the highest palm trees in the world.
אתה מתייחס אליה כאילו היא הבחורה האחרונה עלי אדמות.
You're treatin' her like she's the last lady on earth.
עכשיו, אדמות החשופים האלה נותרים לחסדי האלמנטים.
Now, these barren lands are left to the mercy of the elements.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1254. מדויק: 1254. זמן שחלף: 280 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo