הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "איחוד" לאנגלית

חפש את איחוד ב: הגדרה מילים נרדפות
union
reunion
consolidation
federation
unity
unification
consortium
joining
reunification
merge
incorporation
merger
consolidating
United
consolidate

הצעות

מקור נתונים ברמה שניה בשאילתה של סוג איחוד יכול להיות רק במצבי הצירוף exists/notexist.
Second level data source in query of union type can have only exists/notexist join mode.
קידוד אינו נתמך עבור שאילתות איחוד.
Paging is not supported for union queries.
קיבלתי הזמנה מאיטליה למפ-רוסו איחוד המשפחה.
I got an invitation in Italy for a re-usso family reunion.
זאת היית כמו גרסת איחוד של הופעה בלי בובי ורוני.
That was like a new edition reunion concert minus Bobby and Ronnie.
השתמש בארכיטקטורה המדרגית שעברה וירטואליזציה של סדרת EqualLogic לצורך איחוד ווירטואליזציה של שרתים.
Use the EqualLogic virtualized scale-out architecture for server consolidation and virtualization.
ארכיטקטורות העזר של HyperV של Dell משלבות רכיבים אלה בפתרונות שמטרתם לספק איחוד שרתים, מעבר מהיר, זמינות גבוהה ועוד.
Dell's HyperV reference architectures combine these components into solutions designed to deliver Server Consolidation, Quick Migration, High Availability, and more.
איחוד חושף חוסר איזון, ולא הוגדר חשבון שגיאות בחשבונות המערכת.
Consolidation reveals an imbalance, and no error account has been defined in the system accounts.
צירוף איחוד או צירופים חיצוניים אינם נתמכים עבור קידוד ערך.
Union join or Outer Joins are not supported for Value Paging.
איחוד על-ידי ריכוז נתוני קבצים בהתקן יחיד.
Consolidation by centralizing file data on a single device.
טבעת החתונה אמור מסמלים איחוד בלתי פוסקת.
A wedding ring's meant to symbolize an unending union.
נקודה ראשונה שהם פגעו באשראי איחוד ארסון?
First spot they hit the Larson Credit Union?
באמצעות איחוד זה מת'יו וקלואי, מתחייבים לאמץ את חלומם
Through this union Matthew and chloe make a commitment To embrace their dreams,
אז אולי נוכל לקחת זה איחוד לגוש התאים?
So maybe we can take this reunion to the cell block?
תוכל גם למצוא תיקון מחיר, איחוד קורע הרצת מניות.
You'll also find price fixing, union busting, stock manipulation.
אני מנכ"ל איחוד אשראי ים צהוב.
I'm the CEO of Yellow Sea Credit Union.
שעדיין נוכל להכניע את איחוד המדינות המושחת.
That we could still bring this unholy union of states to its knees.
ובכן, אם עמדנו לעשות, תכנית איחוד
Well, if we were going to do a reunion show,
זה כמו אהבה היפ הופ איחוד כאן.
It's like Love Hip Hop reunion in here.
תאלצי לסבול איחוד זה, רק עד שהמוות יפרידנו.
You have only to suffer this union until death do us part.
המספר 23 נמצא בסמוך לאגם איחוד.
The number 23 is next to Lake Union.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1063. מדויק: 1063. זמן שחלף: 178 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo