הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אכזריות" לאנגלית

חפש את אכזריות ב: הגדרה מילים נרדפות
cruelty
brutality
ferocity
savagery
ruthlessness
unkindness
atrocity
inhumanity
cruel brutal vicious
ferocious
unkind
fierce
ruthless
תיהיה לנו מגן נגד אכזריות ותחבולות השטן.
Be our defense against cruelty and the wiles of the devil.
אכזריות של גבר אינה זרה לי.
I'm no stranger to a man's cruelty.
מישהו שמוכן לדבר על אכזריות המציאות עבורם.
Somebody who's willing to speak the brutality of that reality for them.
יש כאן עבר של אכזריות גזענית, אדוני הנשיא.
There is a history of racist brutality here, Mr. President.
המנהיג שלהם, המקצץ, יבוא בך עם אכזריות.
Their leader, The Shredder, will come at you with ferocity.
ובמונחים של אכזריות, הצוות שלה הוא ראשון במעלה.
And in terms of ferocity, her crew is second to none.
בלשים באתר הפשע נדהמו נוכח אכזריות מעשי הרצח.
Detectives at the scene however, were baffled by the brutality of the killings.
אכזריות הוותיקן קורעת את מדינתי לגזרים.
The Vatican's brutality is tearing my country apart.
כיעור זאת אכזריות, רוע הנפש.
Ugliness is cruelty, evil of spirit, greed.
העניין הוא, אנו שמענו שמועות - על אכזריות ופציעות
The thing is, we've heard rumors... of brutality and injuries -
הם מסוגלים לכל אכזריות ולכל פשע.
They are capable of any cruelty, of any crime.
העבדים ששחררת, אכזריות היא כל מה שהם מכירים.
The slaves you freed, brutality is all they've ever known.
אל תדברי איתי על אכזריות, ניקי.
Don't talk to me about cruelty, Nicki.
אבל עם אכזריות אין לך בעיה?
But you don't have a problem with cruelty?
יש לכם סלחנות בדיוק כמו אכזריות.
You have compassion as well as cruelty.
אינני מציע אכזריות או ברוטליות ללא תכלית.
I'm not advising cruelty or brutality with no purpose.
האם אתה מקבל הנאה סדיסטית ממעשים של אכזריות?
Do you get sadistic pleasure from committing acts of cruelty?
היא מאמינה שסוג כזה של אכזריות זה סימן לחוזק.
She believes that such cruelty is a sign of strength.
אל בנדים, אני מוצא אותך אשם של אכזריות מוגזמת לנשים גדולות.
Al Bundy, I find you guilty of excessive cruelty to large women.
מעשי אכזריות קיצוניים דורשים רמה גבוהה של אמפתיה.
Extreme acts of cruelty require... a high level of empathy.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 683. מדויק: 683. זמן שחלף: 114 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo