הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אכלוס" לאנגלית

חפש את אכלוס ב: הגדרה מילים נרדפות
populating
populate
repopulation
population
pre-population
housing
הוא מכיל תיבת רשימה או תיבה משולבת הדורשת הערכת שרת עבור אכלוס הערכים שלו
It contains a List Box or Combo Box that requires server evaluation for populating its values
אז, הכל מדובר על אכלוס הכוכב.
So, it's all about populating the planet.
אכלוס הירארכיית הרכיבים נכשל. מחשב זה אינו מצורף לחוות SharePoint.
Failed to populate the component hierarchy. This machine is not joined in the SharePoint farm.
צור הודעת דואר אלקטרוני הכוללת טופס לאיסוף מידע ממשתמשים לצורך אכלוס מסד הנתונים.
Create an e-mail message that includes a form for collecting information from users to populate your database.
וכדי, באמת, סוג של תקשורת הרעיון, השקנו את המינוח החדש הזה כי היקום שלנו הוא רק אחד יקומים רבים, אכלוס, ואולי, ברב-יקום מפואר.
And to, really, kind of communicate that idea, we've introduced this new terminology that our universe is just one of many universes, populating, possibly, a grander multiverse.
DataGrid חייב להיות מאוגד ל - Data Source חוקי כדי שיתבצע אכלוס שלו.
DataGrid must be bound to a valid Data Source in order to be populated.
בשרתי PowerEdge מהדור ה -12 של Dell נדרש אכלוס של הזיכרון בסדר מסוים, כדי לסייע בהבטחת ניצול נכון ומיטוב של השרת.
The Dell 12th generation PowerEdge servers require memory to be populated in a specific order to help ensure correct utilization and optimization of the server.
תצורות אלה יתבססו על ביצועים, אכלוס ויעילות.
These configurations will be based on performance, population and efficiency.
אז, אתה מוכן לקחת רכבת לתחנת אכלוס מחדש?
So, you ready to take the train to repopulation station?
אכלוס הטבלאות של יומן רישום הסריקה בהתבסס על הנתונים המדווחים על-ידי הסורק במהלך סריקות.
Populates the crawl log tables based on the data reported by the crawler during crawls.
אכלוס מחדש נכשל עיין ביומני הרישום לאיתור השגיאה
Repopulation failed. Please check logs for error
ובמהלך האבולוציה של החיים בכוכב, היה זה אכלוס האדמה על-ידי צמחים שעזרה ליצור את האקלים שאנחנו נהנים ממנו עכשיו.
And during the evolution of life on the Earth, it was the colonization of the land by plants that helped create the benign climate we currently enjoy.
עם זאת, לא ניתן יהיה לבצע אכלוס מראש של פרטי הכתובת שלך.
However, pre-population of your address information will not be available.
עם זאת, אכלוס מראש של פרטי הכתובת ושל העגלה השמורה שלך לא יהיה זמין.
However, pre-population of your address information and your saved cart will not be available.
תן לי שם אחר זה איבון ברקסדייל היחיד שרשום במחלקת אכלוס?
That's the only Avon Barksdale in the housing department files.
עקב שדרוג הגירסה, שירות החיפוש של Microsoft יבצע אכלוס מלא של אינדקס החיפוש. עקב ההשפעה על הביצועים, תוכנית ההתקנה של Exchange תשהה את יצירת האינדקסים ותסמן את האינדקס(ים) כלא זמין(ים) לחיפוש.
Due to the version upgrade, Microsoft Search Service will perform a full population of the search index. Due to the performance impact, Exchange setup will pause the indexing and mark the index(es) as unavailable for search.
הכתובת המוגדרת כברירת המחדל שלך תשמש לצורך אכלוס מראש של כתובת המשלוח עבור כל ההזמנות החדשות שלך.
Your Default Address will be used to pre-populate the shipping address for all your new orders.
כמו מה, רק, כמו - בכלליות היא פתוחה לשינויים ובעד אכלוס
Like what, though? - Just, like, she's generally open to change and in favor of repopulation
נקודות בדיקה יכולות לשמש מקור נתונים ישיר ליישומים הדורשים נתונים בנקודה בזמן; למשל, בדיקות סימולציה, אכלוס מחסני נתונים ומנועי גיבוי אוטומטיים המגבים לסרט מגנטי או לדיסק.
Checkpoints can serve as a direct data source for applications that require point-in-time data; for instance, simulation testing, data warehouse population, and automated backup engines performing backup to tape or disk.
עיבוד ואכלוס היו הכלי של המתיישבים.
Processing and're a settlers vessel.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 38. מדויק: 38. זמן שחלף: 66 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo