הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אמון" לאנגלית

חפש את אמון ב: הגדרה מילים נרדפות
trust
faith
confidence
credence
credibility
trusting trusted
distrustful
Amon
Amun
distrust mistrust disbelief
credit
tutankhamun

הצעות

Office יאפשר לך לתת אמון באישור בעל חתימה עצמית במחשב בו נוצר בלבד.
Office will only allow you to trust a self-signed certificate on the machine on which it was created.
MSB3111: שימוש בניתובים מחדש של איגוד app.config מחייב אמון מלא.
MSB3111: Use of app.config binding redirects requires full trust.
הוא מאבד אמון במשפחתו במיוחד באישה.
He's losing faith in the family, and especially in the wife.
אתה נותן הרבה אמון בבחור הזה.
You sure have a lot of faith in this guy.
האופוזיציה קוראת כעת להצבעת אי אמון.
The opposition are now calling for a motion of no confidence.
אתה קורא היום להצבעת חירום לאי אמון?
You're calling for an emergency vote of no confidence today?
התבנית מבקשת הרשאות אמון מלא וחתומה על-ידי:
The template is requesting full trust permissions and is signed by:
כבר קיימים יחסי אמון בשם זה.
There is already an existing trust relationship with this name.
השרת אינו נותן אמון במיקום קובץ ה - Visio שצוין.
The server does not trust the location of the specified Visio file.
קבוצת קוד מעניקה אמון ליישומי ClickOnce.
Code group grants trust to ClickOnce applications.
יישומי אמון חלקי אינם יכולים לציין AppDomainManager עבור תחום ברירת המחדל.
Partial trust applications may not specify an AppDomainManager for the default domain.
והשלישית היא משימה: עלינו לבנות אמון.
And the third is a task: we should rebuild trust.
אמון אנושי מתבסס דרך סימני משחק.
The basis of human trust is established through play signals.
בואי פשוט נאמר שזה לא בונה אמון
Let's just say it's not a trust builder.
מירנדה ואני בונים קשר של אמון וכבוד.
Miranda and I are building a bond of trust and respect.
אני מנסה להחזיר את אמון משפחתי.
But these... I've been trying to regain my family's trust.
ואת זו שתמיד מדברת על אמון.
You're the one who's always talking about trust.
אמון כי אני עושה את ההחלטות הנכונות לשנינו.
Trust that I am making the right decisions for both of us.
איך לגרום לו אמון ומרגישים לך?
How do we make him trust and feel for you?
הם מחליפים אמון בפחד ובאיום באלימות.
They replace trust with fear and the threat of violence.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3950. מדויק: 3950. זמן שחלף: 118 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo